กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2526) (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์
(ก) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร ไม่เกิน 10 ตัน ต่อชั่วโมง ฉบับละ 1,500 บาท
(ข) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร ส่วนที่เกิน 10 ตัน ต่อชั่วโมง คิดเพิ่มจาก
(ค) ตันละ 500 บาท เศษของหนึ่งตันให้คิด เป็นหนึ่งตัน
(2) ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ ฉบับละ 10,000 บาท
(3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
(ก) ขายส่งและขายปลีก ฉบับละ 300 บาท
(ข) ขายปลีก ฉบับละ 100 บาท
(4) คำขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียน อาหารสัตว์ สูตรละ 1,000 บาท
(5) การขอแก้ไขรายการในใบสำคัญ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
(ก) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสูตร อาหารสัตว์ ครั้งละ 500 บาท
(ข) ในส่วนอื่น ๆ ครั้งละ 200 บาท
(6) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ฉบับละ 100 บาท
(7) การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละ เท่ากับค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาต แต่ละฉบับ


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526
:: (ลงชื่อ) ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจออก กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 100 ตอนที่ 152 ฉบับพิเศษ หน้า 19 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2526)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update