กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 14 มาตรา 21 และ มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐาน ตามที่ระบุไว้ในแบบ ค.ส. 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 เมื่อได้รับคำขอพร้อมด้วยหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตาม ข้อ 1 ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสื่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้อนุญาตไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 3 ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ให้ใช้แบบ ค.ส. 4 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 4 ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ค.ส. 7 ท้ายกฎกระทรวงนี้
การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ตามวรรคหนึ่งจะแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาตนั้น หรือจะออกใบอนุญาตให้ใหม่ก็ได้
ข้อ 5 ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ผู้ใดประสงค์จะขอใบแทนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ค.ส. 10 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ให้ใช้แบบ ค.ส. 4 โดยมีคำว่า "ใบแทน" กำกับ ไว้ที่มุมบนด้านขวาด้วย และให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงชื่อผู้อนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อนุญาต
ข้อ 6 การยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนั้น ๆ หรือ ณ กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526
:: (ลงชื่อ) ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 14 มาตรา 21 และ มาตรา 27 แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 บัญญัติว่า การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง และการขอต่ออายุและการขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 100 ตอนที่ 152 ฉบับพิเศษ หน้า 22 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2526)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update