กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 และ มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครทำคำขอมีบัตรประจำตัวตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมกับแนบรูปถ่ายสามรูป โดยยื่นต่อผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัว ดังนี้
(1) ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(2) ประธานสภาเขต รองประธานสภาเขต สมาชิกสภาเขต เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร และเลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร
(3) เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รูปถ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้รูปถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคำขอ มีบัตรประจำตัว ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน
ข้อ 2 บัตรประจำตัวให้มีสีขาว และให้มีขนาดและลักษณะตามแบบท้าย กฎกระทรวงนี้
ข้อ 3 เมื่อได้ออกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ใด ให้ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัว ตาม ข้อ 1 จัดให้มีสำเนาข้อความและรายการบัตรประจำตัวของผู้นั้น ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้สองฉบับแต่ละฉบับให้ติดรูปถ่ายของผู้นั้นไว้ด้วย ฉบับหนึ่งให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน อีกฉบับหนึ่งให้ส่งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ออกบัตรประจำตัวประชาชน แห่งท้องที่ซึ่งผู้ถือบัตรประจำตัวดังกล่าว มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ข้อ 4 ในกรณีบัตรประจำตัวชำรุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือบัตรประจำตัวทำรายงาน กรณีบัตรประจำตัวชำรุดหรือสูญหายตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ยื่นต่อผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวตาม ข้อ 1 เพื่อพิจารณาออกบัตรประจำตัวใหม่
การขอและออกบัตรประจำตัวใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้นำความใน ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 5 บัตรประจำตัวที่ได้ออกก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไป จนกว่าผู้ถือบัตรประจำตัวดังกล่าวจะขอบัตรใหม่ หรือพ้นจากตำแหน่ง


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2532
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติ เครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 บัญญัติให้การขอและการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 106 ตอนที่ 59 หน้า 1 วันที่ 16 เมษายน 2532
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update