กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 และ มาตรา 22 วรรคสอง (5) แห่ง พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (4) และ (5) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(4) ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่า ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มี การแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฏหมาย ว่าด้วยการพนันแล้วหรือข้อความ โฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มี การประกวดชิงรางวัล โดยข้อความโฆษณาดังกล่าวมิได้ ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดในการเสี่ยงโชคหรือในการประกวดชิงรางวัล
(ข) วัน เดือน ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดให้มีการเลี่ยงโชค หรือการประกวดชิงรางวัล เว้นแต่กรณีที่เป็นการโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ ข้อความโฆษณาที่ กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นของการเสี่ยงโชค หรือการประกวด ชิงรางวัลนั้นจะให้ปรากฏในส่วนที่เป็นภาพหรือในส่วนที่เป็นเสียง อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ แต่ข้อความโฆษณาที่กำหนด ระยะเวลา สิ้นสุดนั้น จะต้องให้ปรากฏทั้งในส่วนที่เป็นภาพและส่วนที่เป็นเสียง
(ค) ประเภทและลักษณะของ ของแถมพกหรือรางวัลจำนวนและมูลค่าของ ของแถมพกหรือรางวัลแต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท เว้นแต่กรณีที่การโฆษณา ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ ผู้ประกอบธุรกิจ จะไม่ระบุมูลค่าของของแถมพก หรือรางวัลแต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวม ในแต่ละประเภทก็ได้ แต่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง ระบุมูลค่ารวมของแถมพก หรือรางวัลทุกประเภทไว้แทน
ในกรณีที่สิ่งซึ่งจัดเป็นของแถมพกหรือรางวัลเป็นสิ่งซึ่งมีมูลค่า ที่ผู้บริโภคอาจทราบได้ โดยทั่วไป และข้อความโฆษณานั้นได้แสดงให้ ผู้บริโภคทราบถึงประเภทและลักษณะของแถมพกหรือรางวัลไว้โดยชัดแจ้งแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของของแถมพก หรือรางวัลนั้นไว้ก็ได้
(ง) เขตหรือถิ่นที่มีการจัดให้มีการเสี่ยงโชคหรือการประกวด ชิงรางวัล เว้นแต่กรณีที่เป็นการจัดให้มีขึ้นทั่วราชอาณาจักร
(จ) วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ซึ่งกำหนดไว้สำหรับการทำการเสี่ยงโชค หรือการตัดสินการประกวดชิงรางวัล
(ฉ) สื่อโฆษณาที่จะใช้ในการประกาศรายชื่อผู้ได้รับของแถมพก หรือรางวัล จากการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิงรางวัล
"(5) ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบ ธุรกิจจัดให้มี การให้ของแถม หรือให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า โดยข้อความโฆษณาดังกล่าวมิได้ ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดในการให้ของแถม หรือ ให้สิทธิประโยชน์
(ข) วัน เดือน ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดให้มีการให้ของแถม หรือ ให้สิทธิหรือประโยชน์ เว้นแต่
(1) กรณีที่เป็นการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ ข้อความโฆษณา ที่กำหนดระยะเวลาเริ่มต้อนของการให้ของแถม ให้สิทธิหรือประโยชน์นั้น จะให้ปรากฏในส่วนที่เป็นภาพหรือในส่วนที่เป็นเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แต่ข้อความโฆษณาที่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดนั้น จะต้องให้ปรากฏทั้งในส่วนที่เป็นภาพและส่วนที่เป็นเสียง
(2) กรณีที่เป็นการให้ของแถมโดยการติดของแถมไว้กับสินค้า ในลักษณะที่ผู้บริโภคสามารถเห็นของแถมนั้นได้อยู่แล้ว หรือโดยการบรรจุของแถม ไว้ในหีบห่อของสินค้านั้นและได้ระบุข้อความไว้ที่หีบห่อบรรจุสินค้านั้นว่า ได้จัดให้มีการให้ของแถมโดยให้เปล่าพร้อมกับการขายสินค้านั้นแล้ว
(ค) ประเภท ลักษณะ และมูลค่าของของแถม สิทธิหรือประโยชน์แต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท เว้นแต่กรณีที่เป็นการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของของแถม สิทธิหรือประโยชน์แต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภทก็ได้ แต่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุมูลค่ารวมของของแถม สิทธิหรือประโยชน์ทุกประเภทไว้แทน
ในกรณีที่สิ่งซึ่งจัดเป็นของแถมหรือสิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่านั้น เป็นสิ่งซึ่งมีมูลค่าที่ผู้บริโภคอาจทราบได้โดยทั่วไปและ ข้อความโฆษณานั้นได้แสดงให้ผู้บริโภคทราบถึงประเภทและลักษณะของแถม สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่าไว้โดยชัดแจ้งแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของของแถม สิทธิหรือประโยชน์ โดยให้เปล่านั้นไว้ก็ได้
(ง) เขตหรือถิ่นที่จัดให้มีการให้ของแถมให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า เว้นแต่กรณีที่เป็นการจัดให้มีขึ้นทั่วราชอาณาจัก
(จ) สถานที่ที่กำหนดไว้ให้ผู้บริโภคมารับของแถม หรือสิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า เว้นแต่
(1) กรณีที่จัดให้มีการรับของแถม สิทธิหรือประโยชน์ ณ ร้านค้า หรือ ตัวแทนจำหน่ายสินค้านั้นทั่วไปทุกแห่ง หรือ
(2) กรณีที่เป็นการให้ของแถมโดยการติดของแถมไว้กับสินค้า ในลักษณะที่ผู้บริโภคสามารถเห็นของแถมนั้นได้อยู่แล้ว หรือโดยการบรรจุของแถม ไว้ในหีบห่อของสินค้านั้นและได้ระบุข้อความไว้ที่หีบห่อบรรจุสินค้านั้นว่า ได้จัดให้มีการให้ของแถมโดยให้เปล่าพร้อมกับการขายสินค้านั้นแล้ว"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
:: (ลงชื่อ) อานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฏกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากข้อกำหนดในการระบุรายละเอียดในข้อความโฆษณาที่ชักชวน ให้ผู้บริโภคทำการเสี่ยงโชคเพื่อรับของแถมหรือรางวัลซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยการพนันแล้ว และข้อกำหนด ในการระบุรายละเอียดในข้อความโฆษณาที่ชักชวน ให้ผู้บริโภคเข้าประกวด ชิงรางวัลหรือรับของแถม หรือรับสิทธิ หรือประโยชน์โดยให้เปล่า ตามที่กำหนดไว้ใน (4) และ (5) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2526 ยังไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ในปัจจุบันสมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 108 ตอนที่ 102 หน้า 351 วันที่ 11 มิถุนายน 2534)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update