กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(1) คำขอ ฉบับละ 10 บาท
(2) ใบอนุญาตสั่งเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ ฉบับละ 100 บาท
(3) ใบอนุญาตนำเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ ฉบับละ 100 บาท
(4) ใบอนุญาตผลิตซึ่งยุทธภัณฑ์ ฉบับละ 1,000 บาท
(5) ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ฉบับละ 100 บาท
(6) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 50 บาท
(7) การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับ
ค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตประเภทนั้น


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534
:: (ลงชื่อ) พลเรือ เอกประพัฒน์ กฤษณจันทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 2 หน้า 1 วันที่ 9 มกราคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update