กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ข้อที่ 1-7

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 กฎกระทรวง มาตรา 15 วรรคสาม มาตรา 26 วรรคสอง และ มาตรา 28 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ยื่นคำพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ย.ภ.1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อปลัดกระทรวงกลาโหม
ข้อ 2 ใบอนุญาตสั่งเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย.ภ.2 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 3 ใบอนุญาตนำเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย.ภ.3 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 4 ใบอนุญาตผลิตซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย.ภ.4 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 5 ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย.ภ.5 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ ในแบบ ย.ภ.6 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อปลัดกระทรวงกลาโหม ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ออกใบอนุญาตตามแบบย.ภ.2 แบบย.ภ.3 แบบ ย.ภ.4 หรือแบบ ย.ภ.5 แล้วแต่กรณีให้ใหม่โดยมีข้อความว่า "ฉบับ ต่ออายุ" กำกับไว้ที่กึ่งกลางด้านบน
ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ย.ภ.7 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อปลัดกระทรวงกลาโหม
การออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ ย.ภ.2 แบบ ย.ภ.3 แบบ ย.ภ.4 หรือแบบ ย.ภ.5 แล้วแต่กรณี โดยมีข้อความว่า "ใบแทน" ด้วยหมึกสีแดงกำกับไว้ที่กึ่งกลางด้านบน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534
:: (ลงชื่อ) พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และ การอนุญาต และการขอรับใบแทนอนุญาตและการออกใบแทนอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ และโดยที่ มาตรา 15 วรรคสาม มาตรา 26 วรรคสอง และ มาตรา 28 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 บัญญัติให้การขออนุญาตและการอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต และการขอรับใบแทนอนุญาตและการออกใบแทนอนุญาตในเรื่องดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 2 หน้า 3 วันที่ 9 มกราคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update