กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
บัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย.ภ.8 ท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534
:: (ลงชื่อ) พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 24 แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 บัญญัติให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตและผู้รับใบอนุญาต มีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 2 หน้า 6 วันที่ 9 มกราคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update