กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัว ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่น คำขอมีบัตรประจำตัว ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบปกติขาว
ข้อ 3 ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534
:: (ลงชื่อ) พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และ โดยที่ มาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 2 หน้า 8 วันที่ 9 มกราคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update