กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 79 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 79 ตำรวจผู้มีตำแหน่งเป็นครูฝึกอาวุธหรือสำเร็จวิชาครูฝึกอาวุธ ตามข้อบังคับของกรมตำรวจ ใช้เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษได้
เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
เครื่องหมายปกติและเครื่องหมายกิตติมศักดิ์
เครื่องหมายปกติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) ประเภทลายผ้าปัก เป็นเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยม ส่วนกว้าง ของฐาน 6 เซ็นติเมตร ส่วนสูงจากยอดถึงฐาน 6 เซ็นติเมตร พื้นทำด้วยผ้าสีเลือดหมู มีไหมสีดำ และสีขาวปักเป็นวงรอบสองเส้นขนานกัน ภายในกรอบสามเหลี่ยมตรงกลาง มีรูปคบเพลิงกับปืนยาว 2 กระบอกไขว้ปักด้วยไหมสีขาว อยู่ใต้รูปตราโล่เขนขนาดเล็กปักด้วยไหมสีขาว
(2) ประเภทโลหะ เป็นเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยม ส่วนกว้างของฐาน 3 เซ็นติเมตร ส่วนสูงจากยอดถึงฐาน 3 เซ็นติเมตร พื้นเป็นสีเลือดหมู มีลายเส้น สีดำ และสีขาวเป็นวงรอบสองเส้นขนานกัน ภายในกรอบสามเหลี่ยมตรงกลางมีรูปคบเพลิงกับปืนยาว 2 กระบอกไขว้ อยู่ใต้รูปตราโล่เขนขนาด0เล็กทำด้วยโลหะสีเงิน และมีช่อชัยพฤกษ์ อยู่ใต้ฐานของเครื่องหมาย
เครื่องหมายกิตติมศักดิ์มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายปกติประเภทโลหะ เว้นแต่พื้นของเครื่องหมายกิตติมศักดิ์เป็นสีฟ้า
เครื่องหมายปกติประเภทลายผ้าปัก ให้ประดับที่โคนแขนเสื้อด้านไหล่ข้างขวา เครื่องหมายปกติประเภทโลหะ ให้ประดับที่หน้าอกเสื้อด้านขวา และให้ประดับได้ทุกโอกาส ที่แต่งเครื่องแบบ
การประดับเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมตำรวจ"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ข้อ 79 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดให้มีเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ สำหรับตำรวจผู้มีตำแหน่งเป็นครูฝึกอาวุธหรือสำเร็จวิชาครูฝึกอาวุธตามข้อบังคับ ของกรมตำรวจ และโดยที่กรมตำรวจเห็นสมควรกำหนดให้มีเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษสองชนิด คือ เครื่องหมายปกติและเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ เพื่อให้บุคคลซึ่งกรมตำรวจเห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถในการฝึกอาวุธมีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษได้ด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 13 หน้า 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update