กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 12 (4) และ มาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
ข้อ 2 โรคตาม มาตรา 12 (4) คือ
(1) โรคเรื้อน
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคยาเสพติดให้โทษ
(5) โรคซิฟิลิสในระยะที่ 1
ข้อ 3 โรคตาม มาตรา 44 (2) คือ
(1) โรคเรื้อน
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้าง
(4) โรคยาเสพติดให้โทษ
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) โรคซิฟิลิสในระยะที่ 1


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้เปลี่ยนแปลงไปมากจนกระทั่งการสกัดกั้นคนต่างด้าวที่ติดเชื้อ หรือป่วยด้วยโรคเอดส์มิให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร จะไม่มีผลต่อการป้องกันการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว ในประเทศอีกต่อไป สมควรยกเลิกการกำหนดให้โรคเอดส์เป็นโรคที่ต้องห้าม มิให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นโรคดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตาม มาตรา 12 (4) และ มาตรา 44 (2) แห่ง พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 20 หน้า 31 วันที่ 13 มีนาคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update