กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้กรดแอซีติกล้วน (Giacial acetic acid, CH3-COOH) หรือชื่อที่เรียกเป็นอย่างอื่นแต่มีสูตรโครงสร้างอย่างเดียวกันนี้ที่มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่ ร้อยละ 90 คิดตามอัตราส่วนน้ำหนักต่อน้ำหนัก และมีปริมาณตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป เป็นโภคภัณฑ์ควบคุม
ข้อ 2 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ ในจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโภคภัณฑ์ตามกฎกระทรวงนี้
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(3) ปลัดจังหวัด
(4) ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
(5) ผู้ตรวจการพาณิชย์
(6) พาณิชย์จังหวัด
(7) นายอำเภอ
(8) ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
(9) ปลัดอำเภอ
(10) ข้าราชการซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
(11) ข้าราชการในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป
ทั้งนี้ ภายในท้องที่หรือเขตอำนาจของตน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการนำกรดแอซีติกล้วน (Glacial acetic acid) ไปแปรสภาพเป็นน้ำยาเคมีแอซีติกแอนไฮไดรด์ (Acetic anhydride) และน้ำยาเคมีแอซีติลคอลไรด์ (Acetyl chloride) ซึ่งเป็นสารเคมีที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตเฮโรอีน อันเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง สมควรระบุกรดดังกล่าวเป็นโภคภัณฑ์ควบคุม และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโภคภัณฑ์ไว้ด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 20 หน้า 35 วันที่ 13 มีนาคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update