กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันการควบคุมสารบอแรกซ์ (Borax) และกรดบอริก (Boric acid) ได้มีการควบคุม การนำเข้า การขาย หรือมีไว้เพื่อขายโดยประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2531 เรื่อง ระบุชื่อวัตถุมีพิษธรรมดาตาม พระราชบัญญัติ วัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 และควบคุมการใช้เป็นส่วนผสมในอาหารโดยประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) เรื่องกำหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร ซึ่งเพียงพอที่จะควบคุมมิให้มีการนำสารบอแรกซ์ (Borax) และกรดบอริก (Boric acid) ไปผสมในอาหารแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะกำหนดให้สารเคมีดังกล่าวเป็นโภคภัณฑ์ควบคุมตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 อีกต่อไปสมควรยกเลิกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 20 หน้า 37 วันที่ 13 มีนาคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update