กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ข้อที่ 1-61

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 11 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 35 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 54 มาตรา 57 มาตรา 59 มาตรา 68 มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 80 มาตรา 81 มาตรา 86 มาตรา 92 และ มาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
"คำขอ" หมายความว่า คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วมและบรรดาคำขออื่น และให้มีความหมายรวมถึง คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และคำร้องอื่น ๆ ด้วย
"หนังสือสำคัญ" หมายความว่า หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม
"ทะเบียน" หมายความว่า ทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเครื่องหมายบริการ ทะเบียนเครื่องหมายรับรอง และทะเบียนเครื่องหมายร่วม
ข้อ 2 บรรดาคำขอต้องใช้แบบพิมพ์ที่อธิบดีกำหนดและจัดพิมพ์ขึ้น
การกรอกข้อความในคำขอ ให้กรอกข้อความให้ครบถ้วนเป็นภาษาไทย โดยใช้พิมพ์ดีดหรือตีพิมพ์ และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอนั้น
การยื่นคำขอ ให้ยื่นต่อนายทะเบียน ณ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับพร้อมเงินค่าธรรมเนียมถึงนายทะเบียน ณ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามวรรคสาม ให้ถือว่าวันที่คำขอไปถึงกรมทะเบียนการค้าเป็นวันที่ยื่นคำขอนั้น
ข้อ 3 ในกรณีที่ต้องแนบบัตรประจำตัวประกอบคำขอ
(1) ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา อาจใช้ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางก็ได้
(2) ถ้าเป็นนิติบุคคล ให้ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน โดยมีคำรับรองของผู้มีอำนาจให้คำรับรอง ตามกฎหมายไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น เว้นแต่ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้ส่งเอกสารตาม ข้อ 5 โดยมีการระบุข้อความรับรองการเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศไว้ด้วยแล้ว
ข้อ 4 การยื่นคำขอที่กระทำโดยตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจ ให้แนบภาพถ่ายหนังสือตั้งตัวแทนหรือหนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวของตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจมาพร้อมกันด้วย
ข้อ 5 ในกรณีที่การตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจนั้นได้กระทำในต่างประเทศหนังสือตั้งตัวแทน หรือมอบอำนาจนั้นต้องมีคำรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าสำนักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจำอยู่ ณ ประเทศที่ผู้ตั้งตัวแทนหรือผู้มอบอำนาจมีถิ่นที่อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือมีคำรับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้น ให้มีอำนาจรับรองลายมือชื่อ
ในกรณีที่หนังสือตั้งตัวแทน หรือมอบอำนาจตามวรรคหนึ่งได้กระทำในประเทศไทย โดยผู้ตั้งตัวแทนหรือผู้มอบอำนาจมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องส่งภาพถ่ายหนังสือเดินทาง หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้นายทะเบียนเห็นว่าในขณะตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจ ผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริงด้วย
ข้อ 6 การส่งต้นฉบับเอกสารประกอบคำขอ หากเป็นการยื่นคำขอของผู้ขอรายเดียวกันพร้อมกันหลายคำขอ เอกสารประกอบคำขอแรกต้องเป็นต้นฉบับเอกสาร ส่วนคำขออื่น ๆ ให้ส่งภาพถ่ายเอกสารดังกล่าวโดยระบุว่าต้นฉบับเอกสารอยู่ในคำขอเลขที่ใด
ข้อ 7 การส่งสำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารประกอบคำขอ ผู้ขอต้องรับรองความถูกต้องของสำเนาหรือภาพถ่ายนั้นด้วย
ข้อ 8 การส่งเอกสารประกอบคำขอที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ขอต้องจัดให้มี คำแปลเป็นภาษาไทย โดยมีคำรับรองของผู้แปลด้วยว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง
ข้อ 9 หนังสือสำคัญและใบแทนหนังสือสำคัญ ให้ใช้ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ ดังนี้
(1) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้ใช้แบบ ค.ม.1
(2) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ให้ใช้แบบ ค.ม.2
(3) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง ให้ใช้แบบ ค.ม.3
(4) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม ให้ใช้แบบ ค.ม.4
(5) ใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้ใช้แบบ ค.ม.5
(6) ใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ให้ใช้แบบ ค.ม.6
(7) ใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง ให้ใช้แบบ ค.ม.7
(8) ใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม ให้ใช้แบบ ค.ม.8
ข้อ 10 การขอจดทะเบียน ให้ผู้ขอยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) สำเนาคำขอ จำนวน 10 ฉบับ
(2) บัตรประจำตัว
ข้อ 11 เครื่องหมายการค้าที่ใช้ปิดในคำขอจดทะเบียน จะต้องตีพิมพ์หรือพิมพ์ โดยวิธีอื่นที่อยู่ได้คงทน ชัดเจน และมีขนาดที่จะปิดในคำขอจดทะเบียนได้
ข้อ 12 เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้ระบุคำอ่าน และคำแปลเป็นภาษาไทยไว้ด้วย เว้นแต่ข้อความที่เป็นภาษาต่างประเทศนั้นมิใช่กรณีที่ จะจัดทำคำแปลได้ ทั้งนี้โดยจัดให้มีคำรับรองคำอ่านและคำแปลดังกล่าวว่าถูกต้องของผู้ขอมาในคำขอจดทะเบียนด้วย
ข้อ 13 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในคำขอจดทะเบียนให้ยื่นคำขอพร้อม แนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่เป็นสาระ สำคัญสำเนาคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน จำนวน 10 ฉบับ
(2) ในกรณีขอแก้ไขรายการจดทะเบียนอื่น ๆ สำเนาเอกสาร หลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการนั้น ๆ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้ขอประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดซึ่งเป็นสาระ สำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ หรือต้องการเพิ่มเติมรายการสินค้าในจำพวกเดียวกัน ให้ผู้ขอยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่
ข้อ 15 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน ให้นายทะเบียนดำเนินการ โดยประกาศใน "หนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน" และประกาศในโฆษณาคำขอนั้นไว้ ในที่เปิดเผย ณ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
ข้อ 16 การประกาศโฆษณาตาม ข้อ 15 ให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(1) เลขที่คำขอและวันที่ยื่นคำขอ
(2) รูปเครื่องหมายการค้า
(3) จำพวกและรายการสินค้า
(4) ชื่อผู้ขอจดทะเบียนและตัวแทน ถ้ามี
(5) เงื่อนไขหรือข้อจำกัด ถ้ามี
(6) วันที่ประกาศโฆษณา
(7) รายการอื่น ๆ ที่นายทะเบียนเห็นสมควร
ข้อ 17 ในการประกาศโฆษณาคำสั่งเพิกถอนคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจด ทะเบียนรายใด ให้นายทะเบียนดำเนินการ ข้อ 15
ข้อ 18 การประกาศโฆษณาเพิกถอนคำสั่งตาม ข้อ 17 ให้แสดงรายการดัง ต่อไปนี้
(1) เลขที่คำขอ
(2) วันที่ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน
(3) วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอน พร้อมด้วยเหตุแห่งการเพิกถอน
(4) รายการอื่น ๆ ที่นายทะเบียนเห็นสมควร
ข้อ 19 การโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียน ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ในกรณีที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอโอนสิทธิในคำขอ จดทะเบียนให้ผู้โอนหรือผู้รับโอนยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) สัญญาโอนลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน
(ข) บัตรประจำตัวของผู้โอนและผู้รับโอน
(2) ในกรณีที่ผู้โอนและผู้รับโอนร่วมกันยื่นคำขอโอนสิทธิในคำขอ จะทะเบียนโดยลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่ายต่อหน้านายทะเบียน ให้ผู้โอนและผู้รับโอนแนบเอกสารตาม (1) (ข) มาพร้อมคำขอนั้น
ข้อ 20 การรับมรดกสิทธิในคำขอจดทะเบียนในกรณีที่ผู้ขอตายโดยมิได้ทำพินัยกรรมไว้ หรือไม่มีผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ขอ ให้ทายาทผู้ขอรับมรดกยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) ภาพถ่ายใบมรณบัตร หรือเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าผู้ขอถึงแก่ความตาย
(2) หนังสือของทายาทผู้ขอรับมรดกที่ยืนยันว่า
(ก) ผู้ตายมิได้ทำพินัยกรรมไว้
(ข) ไม่มีผู้ใดยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ตาย
(ค) จำนวนทายาททั้งหมดและความเกี่ยวพันระหว่างผู้ตายกับ ทายาทของผู้ตาย พร้อมทั้งหลักฐานการเป็นทายาท
(3) ข้อตกลงของทายาทในการแบ่งทรัพย์สิน อันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของผู้ตาย
(4) บัตรประจำตัวของทายาทผู้ขอรับมรดก
ข้อ 21 การรับมรดกสิทธิในคำขอจดทะเบียนในกรณีที่มีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือตามคำสั่งศาล หรือกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ทำพินัยกรรมระบุให้สิทธิในคำขอตกเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้ผู้จัดการมรดกหรือผู้รับพินัยกรรมในสิทธินั้นยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) ภาพถ่ายใบมรณบัตร หรือเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าผู้ขอถึงแก่ความตาย
(2) ภาพถ่ายพินัยกรรม หรือสำเนาคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก
(3) บัตรประจำตัวของผู้จัดการมรดกหรือของผู้รับพินัยกรรมนั้น
 
  ข้อ 22 การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในคำขอจดทะเบียนที่ได้ขอไว้เป็นเครื่องหมายชุดให้โอน หรือรับมรดกกันทั้งชุด
ข้อ 23 เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนรายใด ให้ออกเลขทะเบียนตามลำดับการจดทะเบียน และจัดทำทะเบียนโดยมีรายการดังต่อไปนี้
(1) เลขที่คำขอและวันที่ยื่นคำขอ
(2) เลขทะเบียนและวันที่จดทะเบียน
(3) วันที่ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน
(4) ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่และอาชีพของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
(5) ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่และอาชีพของตัวแทน
(6) สำนักงานหรือสถานที่ติดต่อในประเทศไทย
(7) รูปเครื่องหมายการค้า
(8) จำพวกและรายการสินค้า
(9) เงื่อนไข ข้อจำกัด และการแสดงปฏิเสธตามนัย มาตรา 17
(10) อายุการจดทะเบียน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการจดทะเบียน
(11) รายการอื่น ๆ ที่นายทะเบียนเห็นสมควร
ข้อ 24 การคัดค้านการจดทะเบียน ให้ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สำเนาคัดค้าน จำนวน 1 ชุด
(2) บัตรประจำตัว
(3) เอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้าน
ข้อ 25 การโต้แย้งคำคัดค้านการจดทะเบียน ให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำโต้แย้ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สำเนาคำโต้แย้งตามจำนวนของผู้คัดค้าน
(2) เอกสารหลักฐานประกอบคำโต้แย้ง
ข้อ 26 ในกรณีที่ไม่อาจส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านตาม ข้อ 24 (3) หรือคำโต้แย้งตาม ข้อ 25 (2) ได้ ให้ผู้คัดค้านหรือผู้ขอจดทะเบียนทำหนังสือขอผ่อนผัน มาพร้อมกับการยื่นคำคัดค้านหรือคำโต้แย้งนั้น ในการนี้ให้นายทะเบียนมีอำนาจผ่อนผันได้ สองคราวคราวละไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ยื่นหนังสือขอผ่อนผันในแต่ละคราว
ในกรณีที่ผู้คัดค้านหรือผู้ขอจดทะเบียนไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในกำหนดเวลา ตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนพิจารณาคำขอจดทะเบียนต่อไปโดยไม่ต้องรอเอกสารหลักฐาน ดังกล่าว
ข้อ 27 ในกรณีที่ผู้คัดค้านได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ตนคัดค้าน และได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งที่สุดว่า ผู้คัดค้านมีสิทธิดีกว่า ให้นายทะเบียนจดทะเบียนของผู้คัดค้านตาม ข้อ 23 โดยไม่ต้องประกาศ โฆษณาคำขอของผู้คัดค้านอีก
ข้อ 28 ให้นายทะเบียนประกาศการรับจดทะเบียนของผู้คัดค้านในที่เปิดเผย ณ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยแสดงรายการดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนของผู้ขอจดทะเบียนเดิมโดยย่อ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับคำคัดค้านของผู้คัดค้านและเหตุแห่งการคัดค้านโดยย่อ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนของผู้คัดค้าน ดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อผู้คัดค้าน
(ข) เลขที่คำขอและวันที่ยื่นคำขอ
(ค) รูปเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน
(ง) จำพวกและรายการสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้านั้น
(4) ผลคำวินิจฉัย คำพิพากษา หรือคำสั่งถึงที่สุดเกี่ยวกับการคัดค้านนั้น
ข้อ 29 ในกรณีที่หนังสือสำคัญชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจขอรับใบแทนหนังสือสำคัญโดยยื่นคำขอพร้อมแนบหนังสือสำคัญที่ชำรุด หรือหลักฐานการแจ้งความว่าหนังสือสำคัญสูญหาย
ข้อ 30 การออกใบแทนหนังสือสำคัญไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ถือว่ามีผลเป็นการยกเลิกหนังสือสำคัญฉบับเดิม
ข้อ 31 เมื่อนายทะเบียนออกหนังสือสำคัญหรือใบแทนหนังสือสำคัญรายใดแล้ว ให้ส่งหนังสือสำคัญหรือใบแทนหนังสือสำคัญนั้นให้ผู้ขอจดทะเบียน ณ สำนักงานหรือสถานที่ ติดต่อได้ในประเทศไทยโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือมอบให้ผู้ขอจดทะเบียน หรือตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจที่มาขอรับก็ได้
ข้อ 32 การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ แล้วให้นำ ข้อ 19 ข้อ 20 และ ข้อ 21 มาใช้บังคับโดยอนุโลมพร้อมแนบหนังสือสำคัญมาด้วย
ข้อ 33 เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งรับจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้ว ให้บันทึกการจดทะเบียนดังกล่าวลงในทะเบียนและหนังสือสำคัญ แล้วส่งหนังสือสำคัญนั้นคืนให้แก่ผู้รับโอน
ข้อ 34 นอกจากที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 52 เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว อาจขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนได้ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ยกเลิกตัวแทน
(2) ตั้งหรือเปลี่ยนตัวแทน
(3) สัญชาติ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
ข้อ 35 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นคำขอพร้อมแนบหนังสือสำคัญและสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐาน แห่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการนั้น ๆ
ข้อ 36 เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนแล้ว ให้บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลงในทะเบียน และหนังสือสำคัญ แล้วส่งหนังสือสำคัญนั้นคืนให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
ข้อ 37 การต่ออายุการจดทะเบียน ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นคำขอพร้อมแนบหนังสือสำคัญมาด้วย
ข้อ 38 เมื่อนายทะเบียนอนุญาตให้ต่ออายุการจดทะเบียนแล้ว ให้บันทึกการต่ออายุดังกล่าวลงในทะเบียน และหนังสือสำคัญ แล้วส่งหนังสือสำคัญนั้นคืนให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
ข้อ 39 การขอต่ออายุการจดทะเบียนที่ได้จดทะเบียนไว้ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นคำขอต่ออายุ โดยระบุรายการสินค้าที่ประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้าแต่ละอย่างโดยชัดแจ้ง แยกตามจำพวกสินค้าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จำพวกละฉบับ และให้ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุการจดทะเบียนตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
ในกรณีที่รายการสินค้าที่ระบุ ตามวรรคหนึ่งเป็นสินค้าซึ่งเข้าข่ายต้องจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดตาม มาตรา 14 ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายชุดด้วย
ข้อ 40 เมื่อนายทะเบียนอนุญาตให้ต่ออายุการจดทะเบียนตาม ข้อ 39 แล้ว ให้ออกเลขทะเบียนและจัดทำทะเบียนใหม่แทน และออกหนังสือสำคัญแยกตามจำพวกสินค้าจำพวกละฉบับ
เมื่อได้ออกหนังสือสำคัญตามวรรคหนึ่งแล้ว หนังสือสำคัญฉบับเดิมเป็นอันยกเลิก
ข้อ 41 เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วอาจขอเพิกถอน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนเอง โดยยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมแนบหนังสือสำคัญ และเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจำตัว
(2) ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ให้ระบุถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าทุกราย พร้อมทั้งแนบคำยินยอมของผู้ได้รับอนุญาตว่าให้เพิกถอนทะเบียนได้ เว้นแต่สัญญาอนุญาตดังกล่าวจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 42 เมื่อนายทะเบียนอนุญาตให้เพิกถอนการจดทะเบียนรายใดแล้ว ให้บันทึกการเพิกถอนลงในทะเบียน พร้อมทั้งยกเลิกหนังสือสำคัญ และประกาศโฆษณาการเพิกถอนนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
ข้อ 43 การประกาศโฆษณาว่าจะเพิกถอนการจดทะเบียนตาม มาตรา 59 วรรคสาม ให้นายทะเบียนดำเนินการตาม ข้อ 15
การประกาศโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(1) เลขที่คำขอและเลขทะเบียนเครื่องหมายการค้า
(2) ชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าและตัวแทน
(3) สำนักงานหรือสถานที่ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย
(4) ข้อเท็จจริงที่นายทะเบียนเชื่อว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือตัวแทนได้เลิกตั้งสำนักงานหรือสถานที่ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย
(5) รายการอื่น ๆ ที่นายทะเบียนเห็นสมควร
ข้อ 44 เมื่อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรายใดแล้ว ให้บันทึกการเพิกถอนลงในทะเบียน และให้ถือว่าหนังสือสำคัญที่ได้ออกให้แล้วนั้นเป็นอันยกเลิก
การสั่งเพิกถอนตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศโฆษณาไว้ในที่เปิดเผย ณ กรม ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
ข้อ 45 การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตยื่นคำขอพร้อมแนบสัญญาอนุญาตให้ ใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งมีลายมือชื่อของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ขอจดทะเบียนเป็น ผู้ได้รับอนุญาต และหนังสือสำคัญ
คำขอตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องแสดงรายการตาม มาตรา 68 วรรคสาม (1) และ (2) แล้วให้แสดงด้วยว่าผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้นแต่ผู้เดียว หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมาย ารค้านั้นอีกได้
ข้อ 46 เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว ให้บันทึกการจดทะเบียนนั้นลงในทะเบียนและหนังสือสำคัญ แล้วส่งหนังสือสำคัญ และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าคืนให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
ข้อ 47 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนสัญญาอนุญาติให้ใช้ เครื่องหมายการค้า ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตร่วมกันยื่นคำขอ โดยระบุถึงส่วนที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยชัดแจ้ง พร้อมแนบเอกสาร ดังต่อ ปนี้
(1) สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งมี ลายมือชื่อของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาต
(2) หนังสือสำคัญ
ข้อ 48 เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว ให้บันทึกรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงลงในทะเบียนและหนังสือสำคัญ แล้วส่งหนังสือสำคัญและสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าคืนให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
ข้อ 49 การขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ตาม มาตรา 72 วรรคหนึ่ง ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตร่วมกันยื่นคำขอพร้อมแนบหนังสือสำคัญ และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
ข้อ 50 การขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ตาม มาตรา 72 วรรคสอง ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้ได้รับอนุญาตยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารที่แสดงว่าสัญญาอนุญาต ให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้สิ้นสุดลงแล้ว
ข้อ 51 การขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ตาม มาตรา 72 วรรคสาม (1) และ (2) ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) กรณีผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ร้องขอ ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน พร้อมแสดงเหตุแห่งการร้องขอให้เพิกถอนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอแล้ว ให้เสนอคำขอดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
(2) กรณีนายทะเบียนเป็นผู้ร้องขอ ให้นายทะเบียนยื่นคำขอต่อคณะกรรมการ พร้อมแสดงเหตุแห่งการขอให้เพิกถอนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น
ข้อ 52 เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตาม ข้อ 49 แล้ว ให้บันทึกการเพิกถอนลงในทะเบียน หนังสือสำคัญ และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า แล้วส่วนหนังสือสำคัญและสัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้าคืนให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
ข้อ 53 เมื่อคำสั่งของนายทะเบียนเป็นที่สุดตาม มาตรา 74 หรือคำสั่งของ คณะกรรมการเป็นที่สุดตาม มาตรา 75 หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว ให้นายทะเบียนเรียกเจ้าของ เครื่องหมายการค้าให้ส่งหนังสือสำคัญและสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และบันทึกการเพิกถอนลงในทะเบียนหนังสือสำคัญและสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า แล้วส่งหนังสือสำคัญและสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นคืนให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
ข้อ 54 ให้นำความในหมวด 2 เครื่องหมายการค้า มาใช้บังคับกับ เครื่องหมายบริการด้วย โดยอนุโลม และให้คำว่า "สินค้า" ในหมวดดังกล่าวให้หมายความ ถึง "บริการ"
ข้อ 55 ให้นำความในหมวด 2 เครื่องหมายการค้า เฉพาะส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 10 มาใช้บังคับกับเครื่องหมายรับรองด้วยโดยอนุโลม
ข้อ 56 การขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง ให้เจ้าของเครื่องหมายรับรองยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) หนังสือสำคัญ
(2) ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเฉพาะส่วนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากข้อบังคับฉบับเดิม
(3) เอกสารหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการรับรอง ตามข้อบังคับที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
(4) เอกสารหลักฐานหรือคำชี้แจงที่แสดงว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับจะไม่กระทบกระเทือนต่อประโยชน์ของสาธารณชน
ข้อ 57 เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองแล้ว ให้บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับในทะเบียนและหนังสือ สำคัญและดำเนินการประกาศโฆษณาสาระสำคัญของข้อบังคับที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว กับมีหนังสือแจ้งเจ้าของเครื่องหมายรับรองพร้อมทั้งส่งหนังสือสำคัญนั้นคืนให้แก่เจ้าของเครื่องหมายรับรอง
ข้อ 58 การขออนุญาตโอนสิทธิและการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรอง ให้ผู้โอนยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) หนังสือสำคัญ
(2) สัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงถึงการโอนสิทธินั้น
(3) หนังสือรับรองความสามารถของผู้รับโอนพร้อมทั้งหลักเกณฑ์และ วิธีการในการรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง
(4) บัตรประจำตัวของผู้โอนและผู้รับโอน
เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งอนุญาตให้โอนสิทธิตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้จดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรอง และบันทึกการจดทะเบียนลงในทะเบียน และหนังสือสำคัญแล้วส่งหนังสือสำคัญนั้นให้แก่ผู้รับโอน
ข้อ 59 ให้นำความในหมวด 2 เครื่องหมายการค้า เฉพาะส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 10 มาใช้บังคับกับเครื่องหมายร่วมด้วยโดยอนุโลม
ข้อ 60 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม ให้ยื่นคำขอโดยบุคคล ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็นเครื่องหมายร่วมที่ใช้หรือจะใช้โดยบุคคลหรือนิติบุคคล ของกลุ่มใด ๆ ซึ่งมีการรวมกลุ่มในลักษณะที่ไม่เกิดเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่ต่างหากจากบุคคล หรือนิติบุคคลเดิม จะยื่นคำขอโดยบุคคลหรือนิติบุคคลทั้งหมดในกลุ่ม หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดในกลุ่มก็ได้ และถ้าเป็นกรณีที่ยื่นคำขอโดยบุคคลหรือนิติบุคคลใดในกลุ่ม ให้ผู้ขอจดทะเบียนระบุด้วยว่าเครื่องหมายร่วมนั้นใช้หรือจะใช้โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใดบ้าง
(2) ในกรณีที่เป็นเครื่องหมายร่วมที่ใช้หรือจะใช้โดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน ให้สมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชนนั้นเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน และให้ผู้ขอจดทะเบียนระบุด้วยว่าเครื่องหมายร่วมที่ขอจดทะเบียนนั้นใช้หรือจะใช้โดยสมาชิกทุกคนหรือเฉพาะสมาชิกคนใด
การขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้แนบเอกสารหลักฐานหรือคำชี้แจงที่แสดง ถึงความสัมพันธ์ของผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมายร่วมนั้นด้วย
ข้อ 61 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายร่วม การขอต่ออายุเครื่องหมายร่วม และการขอเพิกถอนเครื่องหมายร่วม ให้ผู้ขอจดทะเบียน ร่วมนั้นเป็นผู้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งตาม ข้อ 60 (1) และผู้นั้นไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมายร่วมอื่น ๆ จำนวนข้างมากในกลุ่มอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มมาดำเนินการแทนผู้ขอจดทะเบียนเดิมก็ได้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) อมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 11 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 35 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 54 มาตรา 57 มาตรา 59 มาตรา 68 มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 80 มาตรา 81 มาตรา 86 มาตรา 92 มาตรา 94 แห่ง พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายรับรอง ตั้งแต่ขั้นตอนในการยื่นคำขอ การประกาศโฆษณาคำขอ การคัดค้านคำขอ การเพิกถอนคำขอ การโอนสิทธิและการรับมรดกสิทธิในคำขอจนถึงขั้นตอนการรับจดทะเบียน การต่ออายุ การรับใบแทนการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ฯลฯ รวมทั้งบัญญัติให้หนังสือสำคัญแสดง การจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นและใบแทนเป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 23 หน้า 1 วันที่ 17 มีนาคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update