กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-7

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 (6) และ มาตรา 8 (10) แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า
(1) พื้นที่ในเขตตำบลบางกะเจ้าและตำบลบางกอบัว โดยวัดจากหลักเขตที่ 2 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งใต้ที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเพชรหึงฟากตะวันออกระยะ 150 เมตร ไปทางทิศใต้ขนานกับแนวศูนย์กลางถนนเพชรหึงจนจดจุดที่อยู่ห่างจากทางแยก ถนนเพชรหึงบรรจบกับซอยบัวผึ้งพัฒนาเป็นระยะ 350 เมตร จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวตั้งฉากกับแนวขนานกับแนวศูนย์กลางถนนเพชรหึง จนจดแนวขนานระยะ 500 เมตร กับแนวศูนย์กลางถนนเพชรหึงฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวขนานดังกล่าว จนจดหลักเขตที่ 1 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งใต้ จากหลักเขตที่ 1 และหลักเขตที่ 2 ไป ทางทิศเหนือตามแนวตั้งฉากกับแนวระหว่าง หลักเขตที่ 1 และหลักเขตที่ 2 จนจดแนวแบ่ง เขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร
(2) พื้นที่ในเขตตำบลบางกระเจ้าและตำบลบางยอ โดยวัดจากหลักเขตที่ 10 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่อยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางคลองบางกะเจ้า ฝั่งเหนือระยะ 150 เมตร ไปทางทิศตะวันออกขนานกับแนวศูนย์กลางคลองบางกะเจ้าจนจดแนวเขตถนนสาธารณะฟากตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตาม แนวเขตถนนสาธารณะ ฟากตะวันออกจนจดแนวเขตถนนบางกะเจ้าฟากใต้ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนว เขตถนนบางกะเจ้าฟากใต้จนจดจุดที่อยู่ห่างจาก ทางแยกถนนสาธารณะบรรจบกับถนนบางกะเจ้าเป็นระยะ 100 เมตร จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางถนนบางกะเจ้าเป็นระยะ 300 เมตร จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกขนานกับแนวศูนย์กลางถนนบางกะเจ้าจนจดจุดที่อยู่ห่างจาก แนวศูนย์กลางถนนเพชรหึงระยะ 300 เมตร จากจุดนี้ไปทางทิศใต้ขนานกับแนวศูนย์กลางถนนเพชรหึงจนจดเขตทางถนนเพชรหึงฟากตะวันตกที่จุดห่างจากทางแยก ถนนเพชรหึงกับซอยวัดกองแก้วระยะ 150 เมตร และไปตามแนวเขตถนนเพชรหึงฟากตะวันตกจนถึงจุดที่อยู่ห่างแนวศูนย์กลางซอยวัดกองแก้วระยะ 200 เมตร จาก จุดนี้ ไปทางทิศตะวันตกขนานกับแนวศูนย์กลางซอยวัดกองแก้วจนจดหลักเขตที่ 9 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก จากหลักเขตที่ 9 และหลักเขตที่ 10 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวตั้งฉากกับแนวระหว่างหลักเขตที่ 9 และหลักเขตที่ 10 จนจดแนวแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร
(3) พื้นที่ในเขตตำบลบางกอบัวและตำบลบางน้ำผึ้ง โดยวัดจากหลักเขตที่ 3 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันตกตามแนวริมฝั่งคลองยายเอ็ด ฝั่งใต้จนจดแนวขนานระยะ 150 เมตร กับแนวศูนย์กลางซอยวัดบางน้ำผึ้งนอกฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศใต้ตามแนวขนานกับซอยวัดบางน้ำผึ้งนอกจนจดจุด ที่อยู่ห่างจากแนวกึ่งกลางคลองบางกะเจ้าเป็นระยะ 650 เมตร จากจุดนี้ไปทาง ทิศตะวันออกตามแนวตั้ง ฉากกับแนวขนานกับซอยวัดบางน้ำผึ้งนอกจนจดหลักเขตที่ 4 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก จากหลักเขตที่ 3 และหลักเขตที่ 4 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวตั้งฉากกับแนวระหว่างหลักเขตที่ 3 และหลักเขตที่ 4 จนจดแนวแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร
(4) พื้นที่ในเขตตำบลบางกอบัวและตำบลบางน้ำผึ้ง โดยทิศเหนือจดแนวขนานระยะ 700 เมตร กับแนวศูนย์กลางซอยสายน้ำผึ้งฟากเหนือ ทิศตะวันออกจดแนวขนานระยะ 200 เมตร กับแนวศูนย์กลางซอยวัดบางน้ำผึ้งนอกฟากตะวันตกทิศใต้จดแนวขนานระยะ 200 เมตร กับแนวศูนย์กลางซอยสายน้ำผึ้งฟากเหนือ และทิศตะวันตกจด แนวขนานระยะ 250 เมตร กับแนวศูนย์กลางถนนเข้าวัดบางน้ำผึ้งในและจดริมฝั่งคลอง บางกะเจ้าฝั่งตะวันออกและคลองแพฝั่งตะวันออก
(5) พื้นที่ในเขตตำบลบางยอ ตำบลทรงคนอง และตำบลบางกระสอบ โดยวัดจากหลักเขตที่ 5 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเหนือที่อยู่ห่างจากแนวกึ่งกลางคลองวัดบางกระสอบระยะ 250 เมตร ไปทางทิศเหนือขนานกับแนวกึ่งกลางคลองวัดบางกระสอบ จนจดแนวเขตซอยวัดบางกระสอบฟากเหนือ จากจุดนี้ไปตามแนวเขตซอยวัดบางกระสอบ ฟากเหนือและฟากตะวันตกจนจดแนวขนานระยะ 100 เมตร กับแนวศูนย์กลางถนนเพชร หึงฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศใต้ตามแนวขนานกับแนวศูนย์กลางถนนเพชรหึงจน จดจุดที่อยู่ห่างจากทางแยกถนนเพชรหึงกับถนนเข้าวัดจากแดงเป็นระยะ 400 เมตร จากจุดนี้ไป ทางทิศใต้ตามแนวตั้งฉากกับแนวขนานแนวศูนย์กลางถนนเพชรหึงฟาก ตะวันตกจนจดแนว ขนานระยะ 100 เมตร กับแนวกึ่งกลางคลองสาธารณะฝั่งตะวันตก จนจดหลักเขตที่ 6 ริม ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเหนือ จากหลักเขตที่ 5 และหลักเขตที่ 6 ไปทางทิศใต้ ตามแนวตั้งฉากกับแนวระหว่างหลักเขตที่ 5 และหลักเขตที่ 6 จนจดแนวแบ่งเขตตำบลบางกระสอบ กับตำบลสำโรงใต้ และตำบลทรงคนองกับตำบลบางหญ้าแพรก
(6) พื้นที่ในเขตตำบลบายอและตำบลทรงคนอง โดยวัดจากหลักเขตที่ 7 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเหนือที่อยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางถนนเข้าวัดจากแดง ระยะ 300 เมตร ไปทางทิศเหนือขนานกับแนวศูนย์กลางถนนเข้าวัดจากแดงจนจด แนวขนานระยะ 300 เมตร กับแนวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขนานกับแนวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเหนือจนจดแนวเขตถนน เข้าวัดจากแดงฟากตะวันออก และไปทางทิศเหนือตามแนวเขตถนนเข้าวัดจากแดงและถนนเพชรหึงฟากตะวันออกจนจด แนวขนานระยะ 200 เมตร กับแนวศูนย์กลางถนนเข้าวัดบางขมิ้นฟากตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขนานกับแนว ศูนย์กลางถนนเข้าวัดบางขมิ้นฟากตะวันออกจนจดหากเขตที่ 8 ไปทางทิศตะวันตกจน จดแนวแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร จากจุดนี้ไปทางทิศใต้ตาม แนวแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานครจนจดแนวเขตตำบลทรงคนองด้าน ตะวันตกและไปตามแนวเขตตำบลทรงคนองด้านตะวันตกและด้าน ใต้จนจดแนวขนาน กับแนวศูนย์กลางถนนเข้าวัดจากแดงที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางถนนเข้า วัดจากแดงเป็นระยะ 300 เมตร และจากจุดนี้ไปทางทิศเหนือจนจดหลักเขตที่ 7
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่ในท้องที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกระสอบ และตำบลทรงคนอง ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณที่ 1
ทั้งนี้ ตามแนบที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 3 ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกระสอบ และตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภทดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร
(2) คลังสินค้า
(3) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
(4) ท่าจอดเรือ
(5) ห้องแถว ตึกแถว เว้นแต่เป็นการก่อสร้างทดแทนอาคารเดิม โดยมีพื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิม และมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร
(6) อาคารที่ใช้สำหรับประกอบกิจการค้าหรือธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งมีระยะห่างจากอาคารข้างเคียงด้านใดด้านหนึ่งน้อยกว่า 4 เมตร หรือมี ความสูงเกิน 15 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารชั้นล่างเกิน 100 ตารางเมตร
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้นแต่
(1) อาคารที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร โดยแต่ละหลังตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 4 เมตร และห่างเขตที่ดินผู้อื่นไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพง ประตู และสะพาน ที่ไม่ได้สร้างลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
ข้อ 4 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารใด ๆ ซึ่ง
(1) มีระยะห่างจากศูนย์กลางถนนเพชรหึง-บางกอบัว น้อยกว่า 12 เมตร
(2) มีระยะห่างจากศูนย์กลางถนนสาธารณะเฉพาะในท้องที่ตำบลทรงคนอง น้อยกว่า 6 เมตร
(3) มีระยะห่างจากศูนย์กลางถนนสาธารณะเฉพาะในท้องที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง และตำบลบางกระสอบ น้อยกว่า 8 เมตร
(4) มีระยะห่างจากริมคู คลอง หรือลำกระโดงสาธารณะ น้อยกว่า 6 เมตร
(5) มีที่ว่างโดยรอบอาคารน้อยกว่าร้อยละ 75 ของที่ดินแปลงนั้น
ทั้งนี้ เว้นแต่เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพง ประตู และสะพานที่ ไม่ได้สร้างลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
ข้อ 5 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลงหรือ เปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด ใน ข้อ 3 และ ข้อ 4
ข้อ 6 อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 3 ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวง นี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยน การใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด ใน ข้อ 3 และ ข้อ 4
ข้อ 7 อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ ว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก เภา สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- ได้มีปัจจุบันท้องที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางระสอบ และตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพการก่อสร้างและการใช้อาคารไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว สมควรปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการใช้อาคารในบริเวณดังกล่าวตามที่ได้กำหนดโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งใช้บังคับในท้องที่ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการควบคุมความหนาแน่นของอาคาร จึงจำเป็นต้องตรากฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่มที่ 109 ตอนที่ 97 หน้าที่ 7 วันที่ 16 กันยายน 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update