กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำขอคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 รถทุกชนิดทุกประเภทอย่างน้อยต้องจัดให้มีการประกันภัยตามขนาดของรถ ดังต่อไปนี้
(1) รถที่มีที่นั่งไม่เกินเจ็ดคนหรือใช้บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่ไม่เกินเจ็ดคน ให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยห้าหมื่นบาทต่อคน และสิบล้านบาทต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อครั้ง
(2) รถที่มีที่นั่งเกินเจ็ดคนหรือใช้บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกินเจ็ดคน ให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยห้าหมื่นบาทต่อคน และสิบล้านบาทต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อครั้ง
ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่และผู้ขับขี่ที่ประสบภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือไม่มีผู้ใดรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ที่ประสบภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย ตาม ข้อ 1 ให้ลดลงเป็นจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่ง ออกตามความใน มาตรา 20 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) อมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 7 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถที่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถต้องกระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 104 หน้า 18 วันที่ 30 กันยายน 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update