กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เมื่อบริษัทได้รับประกันภัยตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือรับประกันภัยที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แล้วให้บริษัทออกใบเสร็จรับเงินกรมธรรม์ประกันภัย และเครื่องหมายให้กับเจ้าของรถ
ข้อ 2 การแต่งตั้งตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทโดยให้มีอำนาจทำสัญญาประกัน วินาศภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทให้บริษัท ส่งสำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนประกันวินาศภัยไปยังนายทะเบียนผู้มีอำนาจหน้าที่แห่งท้องที่นั้นภายในกำหนดเวลา ดังนี้
(1) ถ้าเป็นการแต่งตั้งก่อนวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ให้บริษัทส่ง สำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนประกันวินาศภัยไปยังนายทะเบียนภายในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2535
(2) ถ้าเป็นการแต่งตั้งหลังวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ให้บริษัทส่ง สำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนประกันวินาศภัยไปยังนายทะเบียนภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่แต่งตั้ง
ข้อ 3 ในจังหวัดที่บริษัทมีตัวแทนประกันวินาศภัยตาม ข้อ 2 ไปดำเนินการรับประกันภัย บริษัทต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อบริการและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) อมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้บริษัทต้องรับประกันภัย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 104 หน้า 22 วันที่ 30 กันยายน 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update