กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกรณีบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดความคุ้มครอง ไม่ว่าด้วยเหตุใดบริษัทต้องแจ้งการบอกเลิกเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ไปยังผู้เอาประกันภัยตามภูมิลำเนาที่ทราบครั้งสุดท้าย โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและ บริษัทต้องแจ้งการบอกเลิกนั้นไปยังนายทะเบียนภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่บริษัทส่งหนังสือบอกเลิกไปยังผู้เอาประกันภัย
ข้อ 2 ในกรณีผู้เอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดความคุ้มครองไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้บริษัทแจ้งการบอกนั้นให้นายทะเบียนทราบเป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดความคุ้มครอง
ข้อ 3 เมื่อได้มีการบอกเลิกสัญญาประกันภัยตาม ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 แล้วแต่กรณี ให้เจ้าของรถนั้นส่งคืนเครื่องหมายที่แสดงว่ามีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย จากรถแก่นายทะเบียนหรือทำลายเครื่องหมายนั้นให้อยู่ในสภาพที่ใช้ไม่ได้ภายในกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดเวลาสิบห้าวันนับ แต่วันครบกำหนดสามสิบวันที่บริษัทได้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตาม ข้อ 1
(2) กำหนดเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตาม ข้อ 2
ข้อ 4 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) อมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 13 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการแจ้งการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและการส่งคืนเครื่องหมาย หรือการทำให้เครื่องหมายแสดงการจัดให้มีการประกันความเสียหายใช้ต่อไปไม่ได้ต้องกระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 104 หน้า 26 วันที่ 30 กันยายน 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update