กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ความเสียหายที่จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นมี ดังต่อไปนี้
(1) ความเสียหายต่อร่างกาย ได้แก่
(ก) ค่ายา ค่าอาหารทางเส้นเลือด ค่าอ๊อกซิเจน และอื่น ๆ ทำนองเดียวกันที่ใช้ในการบำบัดรักษา
(ข) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษา รวมทั้งค่าซ่อมแซม
(ค) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษ และค่าบริการอื่นทำนองเดียวกัน
(ง) ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
(จ) ค่าพาหนะนำผู้ประสบภัยไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
(2) ความเสียหายต่อชีวิต ได้แก่
(ก) ค่าปลงศพ
(ข) ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพผู้ประสบภัย
ข้อ 2 จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ให้เป็นไปดังนี้
(1) จำนวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทสำหรับความเสียหาย ต่อร่างกาย
(2) จำนวนหนึ่งหมื่นบาท สำหรับความเสียหายต่อชีวิต
(3) จำนวนตาม (1) และ (2) รวมกัน สำหรับผู้ประสบภัยที่ถึง แก่ความตายหลังจากมีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ข้อ 3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นต้องมีหลักฐานดังนี้
(1) ความเสียหายต่อร่างกาย
(ก) ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณี
(2) ความเสียหายต่อชีวิต
(ก) สำเนามรณบัตร
(ข) สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ
(3) การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม (1) และ (2) รวมกันให้มีหลักฐานตาม (1) และ (2)
(4) ให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ ให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัยญาติหรือผู้มีส่วนได้เสียขอผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี ร้องขอแทน
ผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยต้องร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น จากบริษัทที่รับประกันภัยไว้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
ข้อ 4 การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ให้จ่ายแก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายแก่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ รักษาพยาบาลแทนผู้ประกันภัย
(2) ให้จ่ายเป็นเงินสด หรือจ่ายเป็นเช็คที่มิได้ลงวันที่ล่วงหน้า
(3) ให้จ่ายให้เสร็จเรียบร้อยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ตาม ข้อ 3 ทั้งนี้ โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดชอบ
ข้อ 5 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) อมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 20 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราความเสียหาย ที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายในเบื้องต้น การร้องขอรับความเสียหายเบื้องต้น และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยต้องกระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 104 หน้า 28 วันที่ 30 กันยายน 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update