กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้บริษัทจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของบริษัท เป็นรายปีในอัตราร้อยละสองของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ข้อ 2 การจ่ายเงินสมทบดังกล่าวใน ข้อ 1 ให้บริษัทจ่ายดังนี้
(1) เงินสด เช็ค หรือดร๊าฟ
(2) โอนจ่ายเข้าบัญชีกองทุนทดแทน ผู้ประสบภัยที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์
ข้อ 3 ในกรณีที่จ่ายเป็นเช็ค หรือดร๊าฟนั้นจะต้อง
(1) สั่งจ่ายกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
(2) เป็นเช็ค หรือดร๊าฟที่ไม่ลงวันที่ล่วงหน้า
ข้อ 4 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) อมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้บริษัทจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุน และโดยที่ มาตรา 36 แห่ง พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเรียกเก็บ และการจ่ายเงินสมทบจากบริษัทต้องกระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 104 หน้า 33 วันที่ 30 กันยายน 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update