กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้
(1) ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับละ 1,000 บาท
(2) ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับละ 500 บาท
(3) ค่าธรรมเนียมการผลิตเพื่อขาย ปีละ 1,000 บาท
(4) ค่าธรรมเนียมการนำเข้าเพื่อขาย ปีละ 2,000 บาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) ไพโรจน์ นิงสานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดค่าธรรมเนียมใบสำคัญการขึ้นทะเบียนและใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนดังกล่าว กับค่าธรรมเนียมการผลิตเพื่อขายและการนำเข้าเพื่อขายสำหรับเครื่องสำอาง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 107 หน้า 1 วันที่ 13 ตุลาคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update