กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความ มาตรา 5 (3) และ มาตรา 46 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกรณีที่อาคารซึ่งก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีสภาพหรือการใช้ที่เป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน หรือไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีอำนาจสั่งให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออก มาตรา 8 หรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม มาตรา 9 หรือ มาตรา 10 ที่บังคับอยู่ในวันที่ได้รับใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งให้ก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายเวลาออกไปอีกก็ได้
ข้อ 2 ในกรณีที่อาคารก็สร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่ พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับและอยู่ภายใต้บังคับแห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 หรือ พระราชบัญญัติ ควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ. 2476 มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือ ไม่อาจปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้อนถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนิน การแก้ไขให้เป็นไปตามกฎกระทรวงเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด กฎข้อบังคับประกาศหรือคำสั่ง ที่ออกโดยอำศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 หรือ พระราชบัญญัติ ควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ. 2476 แล้วแต่กรณีที่ใช้บังคับ อยู่ในขณะนั้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่พนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายเวลาออกไปอีกก็ได้
ในกรณีที่อาคารซึ่งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่ พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับแต่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 หรือ พระราชบัญญัติ ควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ. 2476 มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนิน การแก้ไขเท่าที่จะกระทำได้ตามความจำเป็นและความเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคารให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า
ข้อ 3 ก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขอาคารตาม ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้นายช่างที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดตรวจสอบสภาพอาคาร หรือการใช้อาคารดังกล่าวแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบซึ่งในรายงานนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย เหตุผล ความจำเป็น และวิธีการในการแก้ไขอาคารตลอดจนระยะเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขอาคารดังกล่าว
ในกรณีนายช่างตรวจสอบสภาพอาคาร หรือการใช้อาคารแล้วเห็นว่าสภาพอาคารและ การใช้อาคารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย ให้นายช่างรายงาน เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ซึ่งในรายงานนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเหตุผลความจำเป็น และวิธีการที่จะดำเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายนั้นด้วย
ข้อ 4 ในกรณีที่อาคารตาม ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 มีสภาพหรือการใช้ที่เป็นภยันตรายต่อชีวิต หรือร่างกายและจำเป็นต้องดำเนินการโดยไม่อาจรอช้าไว้ได้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี อำนาจสั่งให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวได้ทันที และก่อนที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจะต้องดำเนินการแก้ไข ตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้ หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
ข้อ 5 คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตาม ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 4 ให้ใช้แบบ ค.2 3 ท้าย กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536
:: พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขในกรณีที่อาคารซึ่งได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย โดยได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่ พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ ทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัย จากอัคคีภัยหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ โดยที่ มาตรา 46 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าว ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกระทรวง จึงจำต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 110 ฉบับพิเศษ ตอนที่ 29 หน้า 23 วันที่ 12 มีนาคม 2536)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update