กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2421 ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการอัยการ

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ ข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2421 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 และ มาตรา 23 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ ข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 นายกรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบ ของ ก.อ. ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้มีตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยเทียบกับตำแหน่งข้าราชการอัยการตาม มาตรา 23 วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เทียบกับตำแหน่ง
อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ อัยการพิเศษฝ่ายคดี
อัยการพิเศษฝ่ายคดีกรุงเทพใต้ อัยการพิเศษฝ่ายคดี


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2536
:: (ลงชื่อ) ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 ได้จัดตั้งสำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้และสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ และได้กำหนดให้ตำแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวเป็นตำแหน่งพนักงานอัยการที่เรียกชื่อ อย่างอื่นตาม พระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดี จึงจำต้องกำหนดให้ตำแหน่ง พนักงานอัยการดังกล่าวเป็นตำแหน่งข้าราชการอัยการตาม มาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 และโดยที่ มาตรา 23 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า การกำหนดตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบ ตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่อ อย่างอื่นดังกล่าวกับตำแหน่งข้าราชการอัยการให้กระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 110 ตอนที่ 61 หน้า 5 วันที่ 11 พฤษภาคม 2536)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update