กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และ มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 1 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ คำว่า "คณะสงฆ์" หมายความว่า คณะสงฆ์อื่น"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 4 การปกครองคณะสงฆ์แต่ละคณะ ให้มีบรรพชิตเป็นผู้ปกครอง ตามตำแหน่ง ดังนี้
(1) เจ้าคณะใหญ่
(2) รองเจ้าคณะใหญ่
(3) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา
(4) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้าย
(5) ปลัดขวา
(6) ปลัดซ้าย
(7) รองปลัดขวา
(8) รองปลัดซ้าย
(9) ผู้ช่วยปลัดขวา
(10) ผู้ช่วยปลัดซ้าย
(11) เจ้าอาวาส
(12) รองเจ้าอาวาส
(13) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7 และ ข้อ 8 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 7 สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งบรรพชิตในคณะสงฆ์เป็นรอง เจ้าคณะใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้าย ปลัดขวา ปลัดซ้าย รองปลัดขวา รองปลัดซ้าย ผู้ช่วยปลัดขวา และผู้ช่วยปลัดซ้าย ตามที่เจ้าคณะใหญ่เสนอ
" ข้อ 8 ในแต่ละคณะสงฆ์ เจ้าคณะใหญ่มีอำนาจแต่งตั้งบรรพชิตในคณะสงฆ์เป็น เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าคณะใหญ่กำหนดด้วยความเห็นชอบของสมเด็จพระสังฆราช
เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะใหญ่ ให้เจ้าคณะใหญ่มีอำนาจ แต่งตั้งบรรพชิตในคณะสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่พ้นจากตำแหน่งเมื่อเจ้าคณะใหญ่ให้พ้นจากตำแหน่ง หรือ เมื่อเจ้าคณะใหญ่พ้นจากตำแหนง"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 10 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 10 รองเจ้าคณะใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ ฝ่ายซ้าย ปลัดขวา ปลัดซ้าย รองปลัดขวา รองปลัดซ้าย ผู้ช่วยปลัดขวา และผู้ช่วยปลัดซ้าย มีหน้าที่ช่วยปกครองบรรพชิตและวัดตามที่เจ้าคณะใหญ่มอบหมาย"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 13 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 13 เจ้าคณะใหญ่ รองเจ้าคณะใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้าย ปลัดขวา ปลัดซ้าย รองปลัดขวา รองปลัดซ้าย ผู้ช่วยปลัดขวา และผู้ช่วยปลัดซ้าย พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(1) มรณภาพ
(2) พ้นจากความเป็นบรรพชิต
(3) ลาออก
(4) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ออก หรือแต่งตั้งเป็นตำแหน่ง กิตติมศักดิ์"
ข้อ 6 ให้บรรพชิตซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ในคณะสงฆ์แต่ละคณะอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาตาม กฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2539
:: สัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากงานของคณะสงฆ์อื่นอันได้แก่ จีนนิกายและอนัมนิกายได้ขยายอย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านการปกครองการศึกษา การเผยแผ่ และการสาธารณูปการ ประกอบกับตำแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ ดังกล่าวแต่ละคณะยังมีจำนวนไม่สอดคล้องกับการขยายงานดังกล่าวสมควรกำหนดให้มี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาและผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายแทนตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ และเลขานุการเจ้าคณะใหญ่เพื่อช่วยงานคณะสงฆ์ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 110 ตอนที่ 166 ฉบับพิเศษ หน้า 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2536)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update