กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 45 วรรคสาม และ มาตรา 47 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (อดีตโจรคอมมิวนิสต์มลายา) และไทยลื้อ ที่รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรตาม มาตรา 17 ดังต่อไปนี้
(1) คำขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตาม มาตรา 45 คนละ 1,000 บาท
(2) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตาม มาตรา 47 ฉบับละ 15,000 บาท
ในกรณีผู้ขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่เป็นคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (อดีตโจรคอมมิวนิสต์มลายา) และไทยลื้อ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรและขอรับหรือได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่แล้ว ฉบับละ 4,500 บาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2537
:: (ลงชื่อ) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (อดีตโจรคอมมิวนิสต์มลายา) และไทยลื้อที่ประพฤติตน เป็นคนดี มีคุณสมบัติครบถ้วนกำหนดไว้ในการที่จะให้มีที่อยู่ในราชอาณาจักร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอนุญาต ให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ตาม มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เสียค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาต เพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตาม มาตรา 45 และค่าธรรมเนียมใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ตาม มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในอัตราที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้สำหรับคนต่างด้าวทั่วไป จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวง
(ร.จ. เล่ม 111 ตอนที่ 13 ก หน้า 22 วันที่ 8 เมษายน 2537)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update