กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 28 วรรคสอง และ มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การแจ้งชื่อ ที่ตั้งสำนักงานและสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บเครื่องสำอาง ควบคุมและชื่อ ประเภท หรือชนิดของเครื่องสำอางควบคุม และปริมาณของส่วนประกอบอัน สำคัญของเครื่องสำอางควบคุม มาตรา 28 วรรคหนึ่ง ให้แจ้งเป็นหนังสือพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนวันผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สำนักงาน คณะกรรมการการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่สำนักงานของผู้แจ้งตั้งอยู่ ตามแบบ สอค.1 หรือ สอค.2 ท้ายกฎกระทรวงนี้ แล้วแต่ในกรณี โดยต้องส่งตัวอย่างเครื่องสำอางควบคุม ในปริมาณพอสมควรพร้อมทั้งแนบหลักฐานดังต่อนี้ไปกับแบบ สอค.1 หรือ สอค.2 แล้วแต่กรณีด้วย
(1) ฉลากของเครื่องสำอางควบคุม ตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ซึ่งออกตามความใน มาตรา 30 วรรคสอง จำนวน 2 ชุด
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา
(3) สำเนาหรือหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล
(4) หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ในกรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
ข้อ 2 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับตัวอย่างเครื่องสำอางควบคุม ได้ตรวจแบบ สอค.1 หรือ สอค.2 แล้วเห็นว่ามีรายการและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนให้ออกใบรับแจ้งให้ แก่ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2537
:: (ลงชื่อ) อาทิตย์ อุไรรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือโดยที่ มาตรา 28 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การแจ้งชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน และในสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บเครื่องสำอางควบคุมการแจ้งชื่อ ประเภท หรือชนิดของเครื่องสำอางที่จะผลิต หรือนำเข้าเพื่อขาย และการแจ้งปริมาณของส่วนประกอบสำคัญของเครื่องสำอางควบคุม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 111 ตอนที่ 15 ก หน้า 1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2537)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update