กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 และ มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะนำเข้าตัวอย่างเครื่องสำอางควบคุมพิเศษเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนตามแบบ สอพ.1 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ เพื่อการขอขึ้นทะเบียนต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนตามแบบ สอพ.2 ท้าย กฎกระทรวงนี้
ข้อ 3 ผู้แจ้งต้องยื่นแบบ สอพ.1 หรือแบบ สอพ.2 แล้วแต่กรณี ต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ก่อนวันผลิต หรือนำเข้าตัวอย่างเครื่องสำอางควบคุมพิเศษไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ผู้แจ้งมีถิ่นที่อยู่
ข้อ 4 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจแบบ สอพ.1 หรือ สอพ.2 และเห็นว่ามี รายการและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งโดยระบุจำนวน เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ ที่จะผลิตหรือนำเข้าไว้ด้วย
ข้อ 5 เมื่อได้รับใบแจ้งตาม ข้อ 4 แล้วให้ผู้แจ้งทำการผลิตหรือนำเข้าตัวอย่าง เครื่องสำอางควบคุมพิเศษเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการ หรือเพื่อการขอขึ้นทะเบียน แล้วแต่กรณีได้ไม่เกินจำนวนที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2537
:: (ลงชื่อ) อาทิตย์ อุไรรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 14 แห่งตาม พระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 บัญญัติการผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างเครื่องสำอาง ควบคุมพิเศษเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการหรือเพื่อการขอขึ้นทะเบียน ต้องแจ้งให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและให้ผลิตหรือนำเข้าได้ตามจำนวนที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 111 ตอนที่ 15 ก หน้า 4 วันที่ 13 พฤษภาคม 2537)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update