กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-7

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 (3) และ มาตรา 8 (10) แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 2 ในกฎกระทรวง
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า
พื้นที่ในบริเวณรอบนอกเขตพระราชวังบางปะอิน ในระยะ 500 เมตร
พื้นที่ในบริเวณรอบนอกเขตศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในระยะ 500 เมตร เฉพาะฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า
พื้นที่ในบริเวณรอบนอกเขตสุขาภิบาลบ้านเลนเว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่
พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากริมฝั่งแม่น้ำน้อย ฝั่งตะวันออก ในเขตอำเภอบางไทร ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะ 500 เมตร และพื้นที่ในบริเวณที่วัด จากริมฝั่งแม่น้ำ เจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก ในเขตอำเภอบางไทร ไปทางทิศตะวันออก จนจดเขตทางของถนน สายบางไทร เชียงรากน้อย ฟากตะวันตก เว้นแต่พื้นที่ของหน้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และ พื้นที่ในบริเวณที่ 1
"บริเวณที่ 3" หมายความว่า
พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 32 ออกไปทั้งสองข้าง ข้างละ 1,000 เมตร โดยด้านเหนือจดเส้นแบ่งเขต อำเภอบางปะอินกับ อำเภออุทัย และด้านใต้จดเส้นขนานฟากเหนือ ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนย์กลางทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 37 และแนวศูนย์กลางทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) ออกไปทั้งสองข้าง ข้างละ 1,000 เมตร โดยด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขต อำเภอบางปะอินกับ อำเภออุทัย และด้านใต้จดเส้นขนานฟากเหนือ ระยะ 1,000 เมตร กับ แนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนน พหลโยธิน) เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณเขต สุขาภิบาลลำตาเสา อำเภอวังน้อย
พื้นที่ในบริเวณทีวัดจากแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ออกไปทั้งสองข้าง ข้างละ 1,000 เมตร โดยด้านตะวันออก จดเขตสุขาภิบาลตำบลตาเสา อำเภอวังน้อยและด้านตะวันตกจดเส้นตั้งฉากกับ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดบรรจบระหว่างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 308 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว เขตทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะ 200 เมตร
พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 308 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะ 1,000 เมตร โดยด้านตะวันตกจด เส้นตั้งฉากกับ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 308 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางรถไฟสาย เหนือตัดกับทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 308ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขต ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 308 เป็นระยะ 800 เมตร และด้านตะวันออกจดเส้นขนาน ฟากตะวันตก ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 32
พื้นที่ในเขตตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน ซึ่งด้านเหนือจดแนวเขตทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 308 ฟากตะวันตก ด้านตะวันออกและด้านใต้จดเส้น แบ่งเขต ตำบลคลองจิกกับตำบลบางกระสั้น และด้านตะวันตกจดทางรถไฟสาย เหนือฟากตะวันออก
พื้นที่ในเขตตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน ซึ่งด้านเหนือจดแนว เขต ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 308 ฟากตะวันตก ด้านตะวันออกจดเส้นขนาน ฟากตะวันตก ระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ด้านใต้จดเส้น แบ่งเขตตำบลคลองจิกกับตำบลเชียงรากน้อย และด้านตะวันตกจดเส้นแบ่งเขต ตำบลคลองจิกกับตำบลบางกระสั้น
"บริเวณที่ 4 หมายความว่าพื้นที่ในบริเวณแนวเขตควบคุมอาคาร ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 และบริเวณ ที่ 5
 
  "บริเวณที่ 5 หมายความว่า
พื้นที่ในเขตตำบลบ้านกรด ตำบลขนอนหลวง ตำบลบ้านโพ และตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน ซึ่งเป็นบริเวณที่เริ่มจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก ไป ทางทิศตะวันออก จนจบแนวเขตบริเวณที่ 3 ด้านทิศตะวันตก
พื้นที่ในเขตตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน ในส่วนที่อยู่ในรัศมี 2,000 เมตร โดยวัดจากศูนย์กลางของพระราชวังบางปะอิน ซึ่งด้านเหนือจดเส้น แบ่งเขต ตำบลบ้านเลนและตำบลบ้านโพ ด้านตะวันออกจดแนวเขตบริเวณที่ 3 ด้าน ทิศตะวันตก ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตตำบลบ้านเลน และตำบลคลองจิก และด้านตะวันตก จดแนวฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
พื้นที่ในเขตตำบลสามเรือน และตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน ในบริเวณที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 (ถนน โรจนะ) เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 3 โดยเริ่มจากแนวเขตบริเวณที่ 3 ด้านทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ จนจดเส้นแบ่งเขตอำเภอบางปะอินกับอำเภออุทัย
พื้นที่ในบริเวณเขตสุขาภิบาลตำบลตาเสา อำเภอวังน้อย
พื้นที่ในเขตตำบลบ่อตาโล่ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย และตำบล คลองจิก อำเภอบางปะอิน ซึ่งเป็นบริเวณที่ต่อจากเส้นขนาน ฟากตะวันตก ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 (ถนนโรจนะ) ไปทาง ทิศตะวันตก เส้นขนาน ฟากเหนือ ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ไปทางด้านทิศเหนือและเส้นขนาน ฟากตะวันออก ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ไปทางด้านทิศตะวันออก
พื้นที่ในเขตตำบลพยอม อำเภอวังน้อย ซึ่งเป็นบริเวณที่ต่อจาก เส้นขนานฟากใต้ และฟากตะวันตก ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
พื้นที่ในเขตตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ ทางด้านทิศตะวันออกของทางรถไฟสายเหนือ
พื้นที่ในเขตตำบลบางกระสั้น ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน ตำบลลำไทร ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย และตำบลราชคราม ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร ในบริเวณที่วัดจาก แนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3442 ทางหลวงแผ่นดินหมาย เลข 347 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ออกไปทั้งสองข้าง ข้างละ 1,000 เมตร โดยด้านตะวันออกจดเส้นตั้งฉากกับทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่จดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตาม แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะ 200 เมตร ด้านใต้จดแนว เส้นแบ่งเขต อำเภอบางปะอินกับอำเภอบางไทร และด้านตะวันตกจดแนวเส้นขนานกับ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก เป็นระยะ 1,000 เมตร เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่วัด จากแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3442 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 และ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 37 ออกไปทั้งสองข้าง ข้างละ 200 เมตร โดยด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (พหลโยธิน) ด้านใต้จดเส้นแบ่งเขตอำเภอบางปะอิน กับอำเภอบางไทร และ ด้านตะวันตกจดแนวเส้นขนานกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออกเป็นระยะ 1,000 เมตร และพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี 2,000 เมตร โดยวัดจาก ศูนย์กลางของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ทั้งนี้ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
(ค) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานที่มีระยะห่างจากเขตทางของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) น้อยกว่า 50 เมตร
(2) สถานบริการตามกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(3) อาคารที่มีความสูงเกิน 25 เมตร เว้นแต่อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและเขตนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า และตั้งอยู่ ห่างจากศูนย์กลางของพระราชวังบางปะอินและศูนย์ศิลปาชีพบางไทรไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร
(4) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 28 เมตร "
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (จ) ของ ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
(จ) ภายในบริเวณที่ 5 ห้ามมิให้บุคคลใดมีการก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานที่มีระยะห่างจากเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) น้อยกว่า 50 เมตร และโรงงานที่ใช้ เครื่องจักร ที่มีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือใช้คนงานตั้งแต่ สิบคนขึ้นไป เว้นแต่ โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือ สิ่งแวดล้อม
(2) สถานบริการตามกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(3) อาคารที่มีความสูงเกิน 25 เมตร เว้นแต่อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและเขตนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า และตั้งอยู่ ห่างจากศูนย์กลางของพระราชวังบางปะอินและศูนย์ศิลปาชีพบางไทรไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร
(4) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 28 เมตร "
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความ (4) ของ ข้อ 5 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(4) อาคารของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ข้อ 5 ให้ยกเลิกแผนที่ท้าย กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ใช้แผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน
ข้อ 6 อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นบริเวณที่ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ซึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านกลึง ตำบลกระแชง ตำบลช้างน้อย ตำบลบ้านแป้ง ตำบลสนามชัย ตำบลราชคราม ตำบลช้างใหญ่ ตำบลโพแดง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร ตำบลปากกราน ตำบลคลองตะเคียน ตำบลบ้านรุม ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนคร ศรีอยุธยา ตำบลบางประแดง ตำบลขนอนหลวง ตำบลกรด ตำบลคุ้งลาน ตำบลสามเรือน ตำบลบ้านสร้าง ตำบลตลาดเกรียบ ตำบลบ้านโพ ตำบลวัดยม ตำบลบ้านว้า ตำบลตลิ่งชัน ตำบลบ้านแป้ง ตำบลบ้านเลน ตำบลบ้านพลับ ตำบลเกาะเกิด ตำบลคลองจิก ตำบลบางกระสั้น ตำบลเชียงรากน้อย ตำบลบางประอิน และตำบลลำตาเสา ตำบลบ่อตาโล่ ตำบลลำไทร ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในแนวเขตตามแผนที่ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นปฏิบัติตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยน การใช้อาคารดังกล่าว ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด ใน ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยออกกฎกระทรวงนี้
ข้อ 7 อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยน การใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือได้รับตามกฎหมายเฉพาะ ว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน การใช้แล้วไม่สำเร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือแจ้งการให้เป็นการขัดต่อ กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ไม่ได้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2537
:: (ลงชื่อ) พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบัน ท้องที่บางส่วนในอำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียงโบราณสถาน ที่สำคัญโดยเฉพาะในท้องที่ ตำบลบางปะอิน และอำเภอบางไทรเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงมาตราการเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในบริเวณดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมืองและการสถาปัตยกรรม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 111 ตอนที่ 50 ก หน้า 73 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2537)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update