กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 112 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือ เผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีสมมงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา เท่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พนัส สิมะเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์ทองคำราคาหกพันบาท สองชนิด เหรียญกษาปณ์เงินราคาหกร้อยบาท สองชนิด เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาสิบบาท สองชนิด และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) เคลือบไส้ทองแดง ราคาสองบาท หนึ่งชนิด ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีสมมงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา เท่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 82 หน้า 6 วันที่ 30 กรกฎาคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update