กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 56 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522
ข้อ 2 ให้กำหนดลักษณะของเครื่องหมายหรือสัญญาณที่ผู้ขับขี่ต้องแสดงในกรณีที่ จำเป็นต้องจอดรถอยู่ในทางเดินรถเนื่องจากเครื่องยนต์ หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องไว้ ดังต่อไปนี้
(1) เครื่องหมายทำด้วยแผ่นโลหะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ายาว ไม่ต่ำกว่าด้านละ 50 เซนติเมตร ติดด้วยแถบสะท้องแสง พื้นสีขาวของสีแดง กว้าง 5 เซนติเมตร มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำ กว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร หัวท้ายมน อยู่บนพื้นสีขาว ในแนวดิ่งพร้อมขาตั้ง
(2) เครื่องหมายทำด้วยแผ่นโลหะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวไม่ต่ำกว่า ด้านละ 45 เซนติเมตร ติดด้วยแถบสะท้อนแสง พื้นสีขาว ขอบสีแดง กว้าง 4 เซนติเมตร มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำ กว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร หัวท้ายมน อยู่บนพื้นสีขาวในแนวดิ่ง พร้อมขาตั้ง
(3) สัญญาณเป็นไฟสัญญาณกระพริบสีเหลืองอำพัน หรือสีขาวติดอยู่หน้ารถทั้งด้านซ้ายและด้านขวา และไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอำพันติดอยู่ท้ายรถทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
ข้อ 3 รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถลากจูง หรือรถพ่วง ให้ใช้เครื่องหมายตาม ข้อ 2 (1)
ข้อ 4 รถยนต์อื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน ข้อ 3 ให้ใช้เครื่องหมายตาม ข้อ 2 (2)
ข้อ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลให้แสดงเครื่องหมายตาม ข้อ 2 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี โดยให้ฐานของรูปสามเหลี่ยมขนานกับพื้นไว้ทั้งด้านหน้า และด้านหลังของรถหรือแสดงสัญญาณตาม ข้อ 2 (3)
ข้อ 6 นอกเขตตาม ข้อ 5 ให้แสดงเครื่องหมายตาม ข้อ 2 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี โดยให้ฐานของรูปสามเหลี่ยมขนานกับพื้น ไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของรถห่างจากรถไม่ต่ำกว่า 50 เมตร


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2525
:: (ลงชื่อ) พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update