กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือ เผื่อขาด ลวดลายและลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2522
:: (ลงชื่อ) ชาญชัย ลี้ถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์เงิน ราคาสามร้อยบาท เหรียญกษาปณ์นิเกิล ราคาสิบบาทและเหรียญกษาปณ์ทองขาว ราคาสองบาท ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 96 ตอนที่ 193 หน้า 24 ก วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update