กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เหรียญกษาปณ์เงินราคาสามร้อยบาทเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ ตามกฎหมายโดยไม่จำกัดจำนวน
ข้อ 2 ให้เหรียญกษาปณ์นิเกิลราคาสิบบาทเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ ตามกฎหมายคราวละไม่เกินจำนวนห้าร้อยบาท
ข้อ 3 ให้เหรียญกษาปณ์ทองขาวราคาสองบาทเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ ตามกฎหมายคราวละไม่เกินจำนวนห้าร้อยบาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
:: (ลงชื่อ) ชาญชัย ลี้ถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ด้วยทางราชการได้จัดทำเหรียญกษาปณ์เงิน ราคาสามร้อยบาทเหรียญกษาปณ์นิเกิล ราคาสิบบาทและเหรียญกษาปณ์ทองขาว ราคาสองบาท ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากยังมิได้มีการกำหนด จำนวนเงินที่จะใช้เหรียญกษาปณ์เงิน ราคาสามร้อยบาท เหรียญกษาปณ์นิเกิล ราคาสิบบาท และเหรียญกษาปณ์ทองขาว ราคาสองบาท ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 96 ตอนที่ 193 หน้า 26 ก วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update