กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
ข้อ 2 ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(1) ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร เครื่องละ 500 บาท หรือถ้าจดทะเบียนเป็นหลายเครื่องในโรงงานเดียวและคราวเดียวกัน ไม่เกิน 5,000 บาท
(2) ค่าออกใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร ฉบับละ 20 บาท
(3) ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับ หรือทำไว้ที่เครื่องจักร เครื่องหมายละ 50 บาท หรือถ้าประทับหรือทำไว้หลายเครื่องในโรงงานเดียวและคราวเดียวกันไม่เกิน 500 บาท
(4) ค่าจดทะเบียนใหม่ตาม มาตรา 11 หรือ มาตรา 12 ครั้งละ 50 บาท
(5) ค่าจดทะเบียนการจำนองเครื่องจักร พันละ 1 ของจำนวนเงินที่จำนองแต่อย่างสูงต้องไม่เกิน 50,000 บาท
(6) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเครื่องจักรที่จดทะเบียนแล้วอย่างอื่น นอกจากจำนอง ครั้งละ 50 บาท
(7) ค่าคำขอหรือแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฉบับละ 1 บาท
(8) ค่าตรวจเอกสารซึ่งนายทะเบียน เก็บรักษาไว้ ครั้งละ 5 บาท
(9) ค่าคัดสำเนาเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้อง หน้าละ 5 บาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
:: (ลงชื่อ) ประสิทธิ์ ณรงค์เดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้โดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ซึ่งใช้บังคับในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สมควรปรับปรุงเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 96 ตอนที่ 197 หน้า 9 ก วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update