กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 67 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 1 (3) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(3) สำหรับรถยนต์ที่นอกจากระบุไว้ใน (1) หรือ (2) หรือรถจักรยานยนต์ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโล หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 90 กิโลเมตร"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2524
:: (ลงชื่อ) ประเทือง กีรติบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 98 ตอนที่ 8 ฉบับพิเศษหน้า 1 วันที่ 20 มกราคม 2524)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update