กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือ เผื่อขาด ลวดลายและลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบสามปีแห่งการสถาปนาองค์การพุทธศาสนาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2524
:: (ลงชื่อ) อำนวย วีรวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์นิเกิล ราคาสิบบาท ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึกครบสามสิบปีแห่งการสถาปนาองค์พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 98 ตอนที่ 27 หน้า 61 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update