กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือ เผื่อขาด ลวดลายและลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์ทองขาวเคลือบไส้ทองแดง ราคาห้าบาท รุ่นปี พ.ศ. 2524 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
:: (ลงชื่อ) บรม ตันเถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์ทองขาวเคลือบทองไส้ทองแดง ราคาห้าบาท รุ่นปี พ.ศ. 2524 ออกใช้ และ พระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 มาตรา 10 ให้กำหนดชนิดราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตรา เผื่อเหนือเผื่อขาดลวดลายและลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์ โดยออกเป็นกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 98 ตอนที่ 28 ฉบับพิเศษ หน้า 7 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2524)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update