กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 และ มาตรา 25 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 1 (3) แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 1 ส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพภาคที่ 3 และกองทัพภาคที่ 4 มีดังนี้
(1) ส่วนราชการต่อไปนี้เป็นขึ้นต่อกองทัพภาคที่ 1
(ก) มณฑลทหารบกที่ 1
(ข) มณฑลทหารบกที่ 2
(ค) จังหวัดทหารบกลพบุรี
(ง) จังหวัดทหารบกชลบุรี
(2) ส่วนราชการต่อไปนี้เป็นขึ้นต่อกองทัพภาคที่ 2
(ก) มณฑลทหารบกที่ 3
(ข) มณฑลทหารบกที่ 6
(ค) จังหวัดทหารบกอุดร
(3) ส่วนราชการต่อไปนี้เป็นขึ้นต่อกองทัพภาคที่ 2
(ก) มณฑลทหารบกที่ 4
(ข) มณฑลทหารบกที่ 7
(ค) จังหวัดทหารบกเชียงใหม่
(4) ส่วนราชการต่อไปนี้เป็นขึ้นต่อกองทัพภาคที่ 2
(ก) มณฑลทหารบกที่ 5
(ข) จังหวัดทหารบกสงขลา"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) ของ ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(2) ส่วนราชการต่อไปนี้เป็นขึ้นต่อกองทัพภาคที่ 2
(ก) จังหวัดทหารบกฉะเชิงเฉรา
(ข) จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (5) และ (7) ของ ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(5) ส่วนราชการต่อไปนี้เป็นขึ้นต่อกองทัพภาคที่ 5
(ก) จังหวัดทหารบกชุมพร
(ข) จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช
"(7) ส่วนราชการต่อไปนี้เป็นขึ้นต่อกองทัพภาคที่ 7
(ก) จังหวัดทหารบกเชียงราย
(ข) จังหวัดทหารบกลำปาง"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (2) และ (5) ของ ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(2) มณฑลทหารบกที่ 2 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่
(ก) จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา มีเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ข) จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี มีเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก
"(5) มณฑลทหารบกที่ 5 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่
(ก) จังหวัดทหารบกชุมพร มีพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ข) จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช มีเขตพื้นที่จังหวัดนครธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดภูเก็ต"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (7) ของ ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) มณฑลทหารบกที่ 7 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่
(ก) จังหวัดทหารบกเชียงราย มีเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
(ข) จังหวัดทหารบกลำปาง มีเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง"
ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (10) (11) และ (12) ของ ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503
"(10) จังหวัดทหารบกชลบุรี มีเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง
"(11) จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ มีเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน
"(12) จังหวัดทหารบกสงขลา มีเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
:: (ลงชื่อ) ประเทือง กีรติบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยเป็นการสมควรจัดแบ่ง ส่วนราชการกองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพภาคที่ 3 และกองทัพภาคที่ 4 ให้เหมาะสม และกำหนดส่วนราชราชการที่ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 1 มณฑลทหารบกที่ 5 และมณฑลทหารบกที่ 7 เสียใหม่ เนื่องจากจังหวัดทหารบกชลบุรี จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ และจังหวัดทหารบกสงขลา ได้โอนไปอยู่ในความปกครองบังคับบัญชากองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพภาคที่ 3 และกองทัพภาคที่ 4 ตามลำดับแล้ว นอกจากนั้น สมควรกำหนดเขตพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 5 มณฑลทหารบกที่ 7 จังหวัดทหารบกชลบุรี จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ และจังหวัดทหารบกสงขลา เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 98 ตอนที่ 44 ฉบับพิเศษหน้า 1 วันที่ 20 มีนาคม 2524)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update