กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ข้อที่ 1-27

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 มาตรา 19 มาตรา 22 และ มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511
ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ จง. 1 ก ท้ายกฎกระทรวงนี้ สำหรับในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนจัดหางานกลาง ในจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนจัดหางานประจำจังหวัดนั้น
ข้อ 3 เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอตาม ข้อ 2 ให้นายทะเบียนพิจารณาออก ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนแจ้งให้รัฐมนตรีทราบพร้อม ด้วยเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ในการนี้รัฐมนตรีอาจขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินครั้งละสามสิบวัน
ใบอนุญาตจัดหางานในประเทศให้ใช้แบบ จง. 2 ก ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 4 ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศต้องรับสมัครคนหางานและจัดส่งคนหางาน ให้แก่นายจ้างเฉพาะภายในเขตจังหวัดตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ
ในกรณีที่ไม่มีงานที่เหมาะสมแก่คนหางานภายในเขตจังหวัด ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ และมีนายจ้างจากจังหวัดอื่นขอให้ส่งคนหางานให้ หรือในกรณี ที่นายจ้างในจังหวัดที่สำนักงานจัดหางานตั้งอยู่ ขอให้จัดหาคนหางานให้ แต่ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศไม่สามารถจัดหาคนหางานภายในจังหวัดนั้นได้ ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศจะจัดส่งคนหางานให้แก่นายจ้างในจังหวัดอื่น หรือจัดหาคนหางานจากจังหวัดอื่น แล้วแต่กรณีก็ได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานจัดหางานตั้งอยู่ และนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะจัดส่งคนหางานไปหรือไปจัดหาคนหางานทราบก่อนที่จะดำเนินการ
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศจัดส่งคนหางาน ให้แก่นายจ้างในจังหวัดอื่น หรือจัดหาคนหางานจากจังหวัดอื่นตามวรรคสองและคนหางานไม่ได้งานตามสัญญาจัดหางาน ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศต้องจัดการให้คนหางานนั้นเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยเร็ว และต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นให้แก่คนหางานตามจำนวนที่จ่ายจริง
ข้อ 5 ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ จง. 6 ก ท้ายกฎกระทรวงนี้ สำหรับในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนจัดหางานกลาง ในจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนจัดหางานประจำจังหวัดนั้น
เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
การต่ออายุใบอนุญาตจะแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาตนั้น หรือจะออกใบอนุญาตให้ใหม่ก็ได้
ข้อ 6 ห้ามมิให้นายทะเบียนต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศเคยถูกพักใช้ใบอนุญาตตาม มาตรา 25 มาแล้วอย่างน้อยสองครั้ง
(2) ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศไม่ดำเนินการรับสมัครคนหางาน และจัดส่งคนหางานให้แก่นายจ้างตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา
ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ จง. 1 ข ท้ายกฎกระทรวงนี้ สำหรับในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนจัดหางานกลาง ในจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนจัดหางานประจำจังหวัดนั้น
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ผู้ยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งต้องวางเงินสด สัญญาค้ำประกันของธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าห้าแสนบาทต่อนายทะเบียน ต้องมีทุนในการดำเนินการไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท โดยในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อย กว่าหนึ่งล้านบาทต่อนายทะเบียน และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลผู้ยื่นคำขอต้องแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ว่ามีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทด้วย
สัญญาค้ำประกันของธนาคารให้ใช้แบบ จง. 1 ค ท้ายกฎกระทรวงนี้
 
  ข้อ 8 เมื่อนายทะเบียนจัดหางานประจำจังหวัดได้รับคำขอพร้อมด้วยหลักฐาน และหลักประกันตาม ข้อ 7 แล้ว ให้นายทะเบียนจัดหางานประจำจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นว่าควรอนุญาตหรือไม่อนุญาตและส่งคำขอพร้อมทั้งหลักประกัน และความเห็นให้นายทะเบียนจัดหางานกลางเพื่อพิจารณาต่อไป
ให้นายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณาออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่นายทะเบียนจัดหางานกลางไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้นายทะเบียนจัดหางานกลางแจ้งให้รัฐมนตรีทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ในการนี้รัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้แต่ไม่เกินครั้งละสามสิบวัน ในกรณีที่นายทะเบียนจัดหางานกลางไม่อนุญาต ให้คืนหลักประกันตาม ข้อ 7 ให้ผู้ยื่นคำขอโดยไม่ชักช้า
ใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศให้ใช้แบบ จง. 2 ข ท้ายกฎกระทรวงนี้
เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินการตามข้อนี้ ให้ถือว่านายทะเบียนจัดหางานกลาง เป็นนายทะเบียนจัดหางานประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร
ข้อ 9 ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศจะรับสมัครคนหางาน ได้เฉพาะภายในเขตจังหวัดตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
ในกรณีที่จัดหาคนหางานภายในเขตจังหวัดตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทำงานในต่างประเทศไม่ได้ ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศจะ ไปจัดหาคนหางานจากจังหวัดอื่นก็ได้แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนแห่งท้องที่ ที่สำนักงานจัดหางานตั้งอยู่และนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะไปจัดหาคนหางานทราบก่อนที่จะดำเนินการ
ข้อ 10 ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศผู้ใดประสงค์จะรับสมัคร หรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า ให้ยื่นคำขออนุญาตเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน
ให้นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตเป็นหนังสือหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ในการรับสมัครคนหางานตามวรรคหนึ่งห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทำงานในต่างประเทศเรียกเก็บหนังสือเดินทางของคนหางาน ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากคนหางาน
ข้อ 11 ในการประกาศรับสมัครคนหางานตาม ข้อ 10 ผู้รับอนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทำงานในต่างประเทศจะต้องระบุในประกาศนั้นว่าเป็นการจัดเตรียมคนหางานไว้ ล่วงหน้าและผู้สมัครยังไม่ต้องเสียค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งระบุจำนวนคนหางานที่ต้องการ คุณสมบัติของคนหางาน ลักษณะของงาน ค่าจ้างที่คนหางานจะได้รับ และเลขที่ใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
ข้อ 12 ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งคนหางาน ที่ได้คัดเลือกแล้วไปทำงานในต่างประเทศ ต้องยื่นคำขออนุญาตเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน
ให้นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตเป็นหนังสือ หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
คำขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุข้อความและแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) จำนวนคนหางาน คุณสมบัติของคนหางาน
(2) รายละเอียดและลักษณะของงาน
(3) เงื่อนไขการจ้าง ค่าจ้าง แบบสัญญาจ้าง
(4) หนังสือให้จัดหาคนหางานของนายจ้างในต่างประเทศ
(5) หนังสือแต่งตั้งผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ เป็นตัวแทนของนายจ้างในต่างประเทศ
(6) หนังสือซึ่งอนุญาตให้นายจ้างในต่างประเทศนำคนหางานเข้าประเทศ
เอกสารที่ยื่นตาม (3) (4) (5) และ (6) ต้องได้รับการรับรองความถูก ต้องโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศที่จะจ้างคนหางานไปทำงานหรือสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบประเทศอาณาหรือสำนักแรงงานไทยในประเทศนั้น
ในกรณีที่เอกสารตามวรรคสี่ เป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องส่งคำแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งมีการรับรองความถูกต้องโดยหน่วยงานซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ข้อ 13 ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องจัดอบรมคนหางานที่คัดเลือกได้ พร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการไปทำงานในต่างประเทศ ตลอดจน ข้อสัญญาต่าง ๆ ในสัญญาจ้าง เงื่อนไขการทำงานและการจ้าง เพื่อให้คนหางานทราบและซักถามข้อข้องใจ
การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ในการนี้นายทะเบียนจะจัดพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการชี้แจงด้วยก็ได้
ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ไม่อาจดำเนินการตาม ข้อ 13 ให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบเพี่อดำเนินการตาม ข้อ 13
ข้อ 15 การยื่นคำขออนุญาตหรือการแจ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนตาม ข้อ 10 ข้อ 12 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ในกรณีที่สำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อนายทะเบียนจัดหางานกลางสำหรับในจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อนายทะเบียนจัดหางานกลาง หรือนายทะเบียนจัดหางานประจำจังหวัดที่นายทะเบียนกลางจัดหางานกำหนด
ข้อ 16 เมื่อมีการดำเนินการตาม ข้อ 13 หรือ ข้อ 14 แล้วให้ผู้รับอนุญาตจัดหา งานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศในฐานะตัวแทนของนายจ้างในต่างประเทศทำสัญญา จ้างกับคนหางานต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่โดยมีพยานรับรองอย่างน้อยสองคน สัญญาจ้าง ดังกล่าวต้องทำเป็นภาษาไทยอย่างน้อยสี่ฉบับมีข้อความตรงกันโดยมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่หนึ่งฉบับ นายจ้างในต่างประเทศหนึ่งฉบับ คนหางานหนึ่งฉบับและผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศเก็บรักษาไว้หนึ่งฉบับ
ข้อ 17 ให้นายทะเบียนจัดหางานกลางแจ้งรายชื่อคนหางานที่ได้ทำสัญญา จ้างกับผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศตาม ข้อ 16 ให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ
ข้อ 18 เมื่อคนหางานได้เดินทางถึงประเทศที่จะไปทำงาน ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานแรงงานไทยในประเทศ ที่คนหางานเดินทางเพื่อไปทำงานทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คนหางานเดินทางไปถึง หากไม่มีสำนักงานแรงงานไทยในประเทศดังกล่าว ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบประเทศในเขตอาณา
ข้อ 19 ถ้าคนหางานไม่ได้รับค่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือไม่ได้งาน ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องจัดการให้คนหางานเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็ว และต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นให้แก่คนหางานจนกว่าคนหางานจะเดินทางกลับถึงภูมินำเนาในประเทศไทย
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศไม่อาจจัดการให้คน หางานเดินทางไปทำงานในต่างประเทศต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานทะเบียนจัดหางาน กลางหรือสำนักงานแรงงานไทยในประเทศที่หาคนหางานเดินทางไปทำงานทราบโดยเร็ว หากไม่มีสำนักงานแรงงานไทยในประเทศดังกล่าว ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อสถานทูตไทยหรือ สถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบประเทศในเขตอาณา
ข้อ 20 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศไม่ปฏิบัติ ตาม ข้อ 19 วรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่มีเหตุตาม ข้อ 19 วรรคสอง ให้นายทะเบียนจัดหางานกลางจัดการให้คนหางานเดินทางกลับประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ที่นายทะเบียนจัดหางานกลางจัดการให้คนหางานเดินทางกลับประเทศไทยตามวรรคหนึ่ง ให้หักจากหลักประกันที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศวางไว้ตาม ข้อ 7
เมื่อนายทะเบียนจัดหางานกลางได้หักค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามวรรคสองแล้ว ให้แจ้งให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศทราบโดยเร็ว
ข้อ 21 ในกรณีที่คนหางานไม่ได้รับค่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือไม่ได้งาน ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องคืนเงินที่เรียกเก็บจากคนหางานให้แก่คนหางานตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ค่าบริการที่เรียกเก็บทั้งหมดและค่าพาหนะในกรณีที่คนหางานไม่ได้รับจ้าง ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างและคนหางานไม่ประสงค์ที่จะทำงานนั้นหรือในกรณีที่คนหางานไม่ได้งาน
(2) ค่าบริการที่เรียกเก็บเป็นอัตราส่วนกับค่าจ้างที่คนหางานได้รับจริง ในกรณีที่คนหางานไม่ได้รับค่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างและยังประสงค์จะทำงานนั้น
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงาน ในต่างประเทศไม่ยอมคืนค่าบริการและค่าพาหนะตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนจัดหางานกลางหักค่าบริการและค่าพาหนะ ดังกล่าวจากหลักประกันที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศวางไว้ตาม ข้อ 7 คืนให้แก่คนหางาน
เมื่อนายทะเบียนจัดหางานกลางได้ดำเนินการตามวรรคสองแล้วให้แจ้ง ให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศทราบโดยเร็ว
ข้อ 22 ในกรณีที่หลักประกันตาม ข้อ 7 มีจำนวนลดลงเพราะถูกใช้จ่ายไป ตาม ข้อ 20 หรือ ข้อ 21 ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องนำเงินสดสัญญาค้ำประกันของธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาเพิ่มจนครบจำนวนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนจัดหางานกลางกำหนด
ข้อ 23 ให้นายทะเบียนจัดหางานกลางคืนหลักประกันที่ผู้รับอนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทำงานในต่างประเทศได้วางไว้ตาม ข้อ 7 แก่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ เลิกดำเนินกิจการจัดหางาน ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่าง ประเทศได้แสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนจัดหางานกลางว่าคนหางานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้เดินทางกลับถึงภูมิลำเนินในประเทศไทยหมดทุกคนแล้ว เว้นแต่การที่คนหางานมิได้เดินทางกลับประเทศไทยเป็นเพราะความผิดหรือความประสงค์ของคนหางานนั้น
ข้อ 24 ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ จง. 6 ข ท้ายกฎกระทรวงนี้ สำหรับในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนจัดหางานกลาง ในจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนจัดหางานประจำจังหวัดนั้น
เมื่อนายทะเบียนจัดหางานประจำจังหวัดได้รับคำขอตามวรรคหนึ่งให้นายทะเบียน จัดหางานประจำจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นว่าควรต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่ควรต่ออายุใบอนุญาต และส่งคำขอพร้อมทั้งความเห็นให้นายทะเบียนจัดหางานกลางเพื่อพิจารณาต่อไป
ให้นายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำ สั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
การต่ออายุใบอนุญาตจะแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาตนั้น หรือจะออกใบอนุญาตให้ใหม่ก็ได้
เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินการตามข้อนี้ ให้ถือว่านายทะเบียนจัดหางานกลาง เป็นนายทะเบียนจัดหางานประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร
ข้อ 25 ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศตาม ข้อ 24 ให้นำความใน ข้อ 6 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 26 ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศหรือผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบคู่มือของตนหรือของลูกจ้างหรือของตัวแทน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหางานของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ จง. 7 ท้ายกฎกระทรวงนี้ สำหรับในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนจัดหางานกลาง ในจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนจัดหางานประจำจังหวัดนั้น
เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนพิจารณาต่ออายุใบคู่มือ หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ต่ออายุใบคู่มือพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
การต่ออายุใบคู่มือให้แสดงไว้ในด้านหลังใบคู่มือนั้น
ข้อ 27 ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานซึ่งได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตไว้แล้ว ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหม่ตามกฎกระทรวงนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และหากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องดำเนินการจัดหาหลักประกันและจัดให้มีทุนในการดำเนินการให้ครบถ้วนตาม ข้อ 7 ดังต่อไปนี้
(1) ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตต้องนำเงินสด สัญญาค้ำประกันของธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าสองแสนห้าหมื่นบาทมาวางต่อนายทะเบียน และต้องแสดงหลักทรัพย์หรือหลักฐานต่อนายทะเบียนดัง ต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแสดงหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท
(ข) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องแสดงหลักฐานว่านิติบุคคลนั้น มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท
(2) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับต้องนำเงินสด สัญญาค้ำประกันของธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยเป็นจำนวนเงินอีกไม่น้อยกว่าสองแสนห้าหมื่นบาทมาวางต่อนายทะเบียน และต้องแสดงหลักทรัพย์หรือหลักฐานต่อนายทะเบียน ดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแสดงหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกเป็นไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท
(ข) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องแสดงหลักฐานว่านิติบุคคลนั้น มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วรวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2527
:: (ลงชื่อ) พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันมีคนหางานซึ่งต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ และมีผู้ประกอบธุรกิจจัดหางานเพื่อ ส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น มีการโฆษณาหลอกลวงคนหางานให้ไปสมัครงานโดยไม่มีงานให้ทำคนหางานที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วไม่ได้งานตามที่ตกลงไว้ หรือคนหางานถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ ซึ่งทำให้ได้รับความทุกข์ยาก เป็นต้น และโดยที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน การขอต่ออายุใบคู่มือ และการต่ออายุใบคู่มือของผู้รับอนุญาตจัดหางานที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมและ ไม่สามรถควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางานและแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่มที่ 101 ตอนที่ 37 ก หน้า 11 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2527)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update