กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 15 และ มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511
ข้อ 2 ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศจะเรียกหรือรับเงินค่าบริการจากลูกจ้างหรือนายจ้างหรือจากทั้งสองฝ่ายได้ เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนค่าจ้างรายเดือนที่ลูกจ้างจะได้รับจากนายจ้างในเดือนแรก หรือในระยะเวลาสามสิบวันแรกที่ลูกจ้างเข้าทำงาน
ข้อ 3 ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศจะเรียกหรือรับเงินค่าบริการจากลูกจ้าง หรือนายจ้างหรือจากทั้งสองฝ่ายได้ เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนค่าจ้างรายเดือนที่ลูกจ้างจะได้รับจากนายจ้างในเดือนแรก หรือในระยะเวลาสามสิบวันแรกที่ลูกจ้างเข้าทำงาน โดยให้เรียกเก็บเงินได้เดือนละไม่เกินอัตราร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนค่าจ้างดังกล่าว


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2527
:: (ลงชื่อ) พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการจัดหางานดังกล่าวผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายและมีความรับผิดชอบสูง สมควรปรับปรุงให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศหรือรับค่าบริการในอัตราที่เป็นธรรม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่มที่ 101 ตอนที่ 37 ก หน้า 27 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2527)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update