กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2499

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในลำดับ 1 (3) (ก) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2422 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(ก) ในกรณีที่เป็นรถบรรทุก รถม้าสี่ล้อบรรทุกของ หรือเกวียน ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 3.00 เมตร จากพื้นทาง เว้นแต่รถบรรทุกที่มีความกว้างของรถเกิน 2.30 เมตร ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 3.80 เมตร จากพื้นทาง"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527
:: (ลงชื่อ) พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดส่วนสูงในการบรรทุกของของรถบรรทุกไว้ไม่เกิน 3.00 เมตร จากพื้นทาง ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงความกว้างของรถบรรทุกที่แตกต่างกัน เป็นเหตุให้รถบรรทุกที่มีความกว้างของรถเกิน 2.30 เมตร ซึ่งสามรถบรรทุกของบเกินความสูงที่กำหนดไว้ได้ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้นอันกระทบถึงเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ดังนั้น สมควรแก้ไข เพิ่มเติมให้รถบรรทุกที่มีความกว้างของรถเกิน 2.30 เมตรสามารถบรรทุกของได้สูงเกิน 3.00 เมตร แต่ไม่เกิน 3.80 เมตร จากพื้นทาง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 101 ตอนที่ 101 ก หน้า 8 วันที่ 3 สิงหาคม 2527)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update