กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือ เผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในพ.ศ. 2527 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2527
:: (ลงชื่อ) อำนวย ยศสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์ทองคำ ราคาหกพันบาท สองชนิด เหรียญกษาปณ์เงิน ราคาหกร้อยบาท สองชนิด เหรียญกษาปณ์นิกเกิล ราคาสิบบาท สองชนิด และเหรียญกษาปณ์ โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) เคลือบไส้ทองแดง ราคาห้าบาท หนึ่งชนิด ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ใน พ.ศ. 2527 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่มที่ 101 ตอนที่ 128 ก หน้า 4 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2527)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update