กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ (84) ถึงลำดับที่ (99) ของบัญชี 2 ท้าย กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
"(84) อุตสาหกรรมการบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตสินค้า
"(85) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการโรงแรม หรือสถานที่พักแรม
"(86) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการสวนสนุก
"(87) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการสถานพยาบาล
"(88) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการศูนย์เอกซเรย์
"(89) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการสถานบริหารร่างกาย
"(90) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการด้านการศึกษาและการกีฬา
"(91) อุตสาหกรรมการบันทึก ล้าง อัด หรือขยายภาพ หรือการบันทึกเสียง
"(92) อุตสาหกรรมการอบพืชหรือเมล็ดพืช การเก็บรักษาพืชหรือเมล็ดพืช หรือการกะเทาะเมล็ดพืชและเปลือกเมล็ดพืช
"(93) อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ หรือการเพาะปลูก
"(94) อุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ หรือถลุงแร่
"(95) อุตสาหกรรมการปรับคุณภาพของเสีย
"(96) อุตสาหกรรมการซักรีด ซักฟอก รีด อัดหรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่มพรม หรือขนสัตว์
"(97) อุตสาหกรรมการซ่อมผลิตภัณฑ์ ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลำดับกิจการอุตสาหกรรมใด
"(98) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ หรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
"(99) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการบริการ ของนิคมอุตสาหกรรมของเอกชน"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2530
:: (ลงชื่อ) ประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาการลงทุน และส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่มีเครื่องจักรใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมสามารถจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร และนำไปจำนองต่อสถาบันการเงินตาม พระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ได้ อันจะทำให้เกิดผลดีในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินทุน อีกทั้งจะเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนและการสร้างงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 สมควรเพิ่มเติมกิจการอุตสาหกรรม ในบัญชี 2 ท้าย กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 รวม 16 ประเภท จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 104 ตอนที่ 200 หน้า 296 วันที่ 6 ตุลาคม 2530)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update