กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 และ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกแบบ ร. 2/1 ท้าย กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และให้ใช้แบบ ร. 2/1 ท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2530
:: (ลงชื่อ) ประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากแบบหนังสือสำคัญ แสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (แบบ ร. 2/1) ท้าย กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สะดวกในการจัดพิมพ์แบบหนังสือและการบันทึกรายการต่าง ๆ ในแบบหนังสือ ทำให้เกิดความล่าช้าในการออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักร สมควรปรับปรุงให้เหมาะสม เพื่อให้การจัดพิมพ์แบบหนังสือ การบันทึกรายการต่าง ๆ ในแบบหนังสือ การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักรเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 104 ตอนที่ 200 หน้า 299 วันที่ 6 ตุลาคม 2530)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update