กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 91 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2401

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือ เผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิเกิล) เคลือบไส้ทองแดง ราคาห้าบาท ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) สุธี สิงห์เสน่ห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิเกิล) เคลือบไส้ทองแดง ราคาห้าบาท ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 81 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 ให้มีลวดลายและลักษณะอื่น ๆ แตกต่างจากเหรียญกษาปณ์ ชนิดราคาหนึ่งบาท ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2517) ฯลฯ กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2518) ฯลฯ และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2525) ฯลฯ อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะทำให้สดวกแก่การใช้สอย และโดยที่ มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 บัญญัติให้กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตรา เนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด ลวดลาย และลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งอัตราเผื่อ เหลือเผื่อขาด โดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 150 ตอนที่ 89 ฉบับพิเศษ หน้า 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update