กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 3 คำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัวให้เป็นไปตามแบบ คร.1"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกแบบ คร.1 คร.9 คร.13 และ คร.16 ท้าย กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 2) และแบบ คร.5 ท้าย กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 และให้ใช้แบบ คร.1 ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน
ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่คำร้องขอจทะเบียนสมรส คำร้องขอจดทะเบียนการหย่า คำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร คำร้องขอ จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม และคำร้องขอจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมซึ่ง มีแบบตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ปัจจุบันคำร้องขอจดทะเบียนในประเภทต่างๆ ดังกล่าวหมดความจำเป็นต้องกำหนดไว้ สมควรปรับปรุงคำร้องขอจดทะเบียนดังกล่าวรวมทั้งคำร้องขอบันทึกในทะเบียนให้มีเพียงแบบเดียว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 115 ตอนที่ 10 ก หน้า 3 วันที่ 4 มีนาคม 2541)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update