กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตรา เผื่อเหลือ เผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอื่นๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคาสิบบาท ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) ประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคาสิบบาท ออกใช้แทนธนบัตร ชนิดราคาสิบบาท เนื่องจากธนบัตรชนิดราคาสิบบาทเป็นธนบัตรราคาต่ำสุดที่ใช้หมุนเวียนทั่วไปในหมู่ประชาชนอย่างคล่องตัว และมีปริมาณความต้องการเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ เป็นเหตุให้มีอายุการใช้หมุนเวียนสั้นมากกว่าธนบัตรชนิดราคาอื่น ทำให้ทางราชการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และทำลายธนบัตรสูงซึ่งเมื่อเทียบกับการจัดทำเหรียญกษาปณ์แล้ว ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเหรียญกษาปณ์ต่ำกว่ามาก และ เหรียญกษาปณ์มีอายุการใช้หมุนเวียนยืนนานกว่าธนบัตร และโดยที่ มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 บัญญัติให้กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด ลวดลาย และลักษณะอื่นๆ ของเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด โดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 149 หน้า 286 วันที่ 13 กันยายน 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update