กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 95 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคาสิบบาท เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย คราวละไม่เกินจำนวนหนึ่งพันบาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) ประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กระทรวงการคลังได้จัดทำและนำออกใช้หมุนเวียนซึ่งเหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคาสิบบาท สมควรกำหนดจำนวนเงินที่จะใช้เหรียญกษาปณ์ ดังกล่าวชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 149 หน้า 288 วันที่ 13 กันยายน 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update