กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีการค้า ให้แก่เทศบาลสุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2505 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 3 และ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีการค้าให้แก่เทศบาลสุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2505 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีการค้าให้แก่เทศบาลสุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2505
ข้อ 2 ให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรรายได้ประเภทภาษีการค้า ซึ่งกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งมอบให้แก่กระรวงมหาดไทย ตาม มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีการค้าให้แก่เทศบาลสุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2505 ให้แก่กรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ให้กรุงเทพมหานครได้รับจัดสรรจำนวนร้อยละหกสิบ
(2) ให้เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับจัดสรรจำนวนร้อยละสี่สิบ โดยให้แต่ละแห่งได้รับจัดสรรตามสัดส่วนของ รายได้ประเภทภาษี การค้าและภาษีการซื้อโภคภัณฑ์นอกจากภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ ที่เก็บจากน้ำมันเบนซิน ซึ่งเทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ละแห่งได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2503
สำหรับเทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดที่จัดตั้งขึ้นใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2503 และได้รับรายได้ประเภทภาษีการค้าและภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ นอกจากภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ที่เก็บจากน้ำมันเบนซินไม่เต็มปีงบประมาณ พ.ศ. 2503 ให้คำนวณรายได้ถัวเฉลี่ยให้เต็มปีเป็นรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2503
สำหรับเทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดที่จัดตั้งขึ้น ภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2503 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินรายได้ประเภทภาษีการค้า และภาษีการซื้อโภคภัณฑ์นอกจากภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ที่เก็บจากน้ำมันเบนซินที่เก็บได้ในเขตท้องที่นั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2503 แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้เป็นรายได้ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2503
(3) การจัดสรรให้จัดสรรปีละสามงวด ดังนี้
งวดที่หนึ่ง ภายในเดือนพฤศจิกายน
งวดที่สอง ภายในเดือนมีนาคม
งวดที่สาม ภายในเดือนกรกฎาคม
หากงวดใดมีความจำเป็นที่ไม่อาจจัดสรรได้ตามกำหนดก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยได้รับความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(4) ในการจัดสรรแต่ละงวดตามหลักเกณฑ์ใน (2) หากเทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดได้รับการจัดสรรไม่ถึงห้าพันบาทให้ กระทรวงมหาดไทยจัดสรรให้แก่เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ห้าพันบาท และจัดสรรส่วนที่เหลือให้แก่เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด อื่นต่อไป
(5) ส่วนแบ่งที่กรุงเทพมหานครเทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งจะได้รับในแต่ละงวดที่เป็นเศษของบาท ให้ปัดออกและนำไปรวมกับรายได้ที่จะจัดสรรในงวดถัดไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรายได้ประเภทภาษีการค้าให้แก่กรุงเทพมหานครเทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่กำหนดไว้ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีการค้าให้แก่เทศบาลสุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2505 นั้นไม่เอื้อต่อการกระจายรายได้ไปสู่ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ อย่างเหมาะสม และไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรรายได้ประเภทภาษีการค้าเสียใหม่ ให้เหมาะสม
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update