กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 104 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือ เผื่อขาดลวดลาย และลักษณะอื่นๆ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในการประชุม สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจัดให้มีขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ตามบัญชีท้าย กฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2534
:: (ลงชื่อ) สุธี สิงห์เสน่ห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาหนึ่งร้อยบาท สองชนิด ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุน การเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจัดให้มีขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2534 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 108 ตอนที่ 155 หน้า 733 วันที่ 3 กันยายน 2534)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update