กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 105 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501
ข้อ 2 ให้เหรียญกษาปณ์ ราคาหนึ่งร้อยบาท เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายคราวละไม่เกินจำนวนสองพันบาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2534
:: (ลงชื่อ) สุธี สิงห์เสน่ห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้เหรียญกษาปณ์ ราคาหนึ่งร้อยบาททุกชนิด ซึ่งกระทรวงการคลังจัดทำและนำออกใช้ตาม พระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายคราวละไม่เกินจำนวนสองพันบาท จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 108 ตอนที่ 155 หน้า 735 วันที่ 3 กันยายน 2534)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update