กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ข้อที่ 1

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 (3) แห่ง พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ มาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เทศบาลและสุขาภิบาลมีอำนาจออกเทศบัญญัติหรือข้อบังคับสุขาภิบาล กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ในที่จอดยานยนตร์ได้ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้

 ลำดับที่
 ประเภท
 ชั่วโมงแรก/บาท
 ชั่วโมงต่อไป/บาท
 หมายเหตุ
   1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
   รถจักรยานยนตร์
 รถยนตร์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ
 รถยนตร์ขนาด 6 ล้อ
 รถยนตร์ขนาด 8 ล้อ
 รถยนตร์ขนาด 10 ล้อ
 รถยนตร์ขนาดเกิน 10 ล้อ
   5
 10
 20
 30
 40
 50
   10
 20
 30
 40
 60
 80
   เศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง
 เศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง
 เศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง
 เศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง
 เศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง
 เศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง:: ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลอากาศเอก อนันท์ กลินทะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ท้าย พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 และกำหนดให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาล และสุขาภิบาลได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่มที่ 109 ตอนที่ 70 หน้า 24 วันที่ 15 มิถุนายน 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update